Πώς θα δανειστεί το Δημόσιο το 2019
Πηγή: Reuters

Ο νέος δανεισμός της Ελλάδος δεν θα ξεπερνά σε ετήσια βάση το ύψος των χρεολυσίων. Με αυτή την αρχή που περιγράφεται ευκρινώς στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2019 θα κινηθεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) το επόμενος έτος.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων υψηλών ταμειακών διαθεσίμων που διατηρεί το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία, ακόμα και υπό εξαιρετικά συντηρητικές εκτιμήσεις, επαρκούν για να καλύψουν τις μικτές χρηματοδοτικές του ανάγκες τουλάχιστον για τα δύο επόμενα έτη, οι στόχοι της εκδοτικής πολιτικής για το έτος 2019, αλλά και μετέπειτα, θα προσανατολιστούν σε ομολογιακές εκδόσεις με υψηλή ρευστότητα και όγκο.

Στόχος παραμένει η διατήρηση μίας αντιπροσωπευτικής καμπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων αναφοράς, καθώς επίσης και η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ως εκδότη κρατικών χρεογράφων, παρέχοντας παράλληλα την αναγκαία διαφάνεια και προβλεψιμότητα στην επενδυτική κοινότητα.

«Το σύνολο των νέων ετήσιων εκδόσεων δεν αναμένεται να ξεπερνά τις ετήσιες αποπληρωμές χρεολυσίων, ενώ η αναμενόμενη υπερβάλλουσα ρευστότητα θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός συντεταγμένου προγράμματος διαχείρισης υφιστάμενων υποχρεώσεων χαρτοφυλακίου χρέους, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων προγραμμάτων που έλαβαν χώρα στο πρόσφατο παρελθόν», σημειώνεται σχετικά.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως ο ετήσιος δανεισμός για το 2019 θα κινηθεί μεταξύ 7 – 9 δισ. ευρώ!

Τα παραπάνω εντάσσονται στην ήδη συντεταγμένη και εφαρμοζόμενη πολιτική ανάπτυξης σχέσεων με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα η οποία θα συνεχισθεί και κατά το έτος 2019, καθώς και για όλα τα επόμενα έτη, στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας ενός εκδότη κρατικού χρέους.

Κατά το επόμενο έτος, θα διατηρηθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, όπως είναι η διατήρηση του συναλλαγματικού κινδύνου στα σημερινά ελάχιστα επίπεδα για τα δάνεια εκτός ευρώ και η βελτίωση της αναλογίας χρέους σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής τόσο των βραχυχρόνιων μέτρων για το χρέος όσο και των αποφάσεων για τα μεσο-μακροχρόνια μέτρα, την ενσωμάτωση των παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων του EFSF στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημόσιου χρέους και την υλοποίηση του εγκεκριμένου διαχειριστικού προγράμματος για το έτος 2018, η συμμετοχή των υποχρεώσεων κυμαινόμενου επιτοκίου στο σύνολο του δημοσίου χρέους αναμένεται να περιοριστεί πολύ κάτω του 20%, μειώνοντας σημαντικά τον επιτοκιακό κίνδυνο για το Δημόσιο.

Κατά το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα παραπάνω επετεύχθησαν σε περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, διασφαλίζοντας έτσι επί μακρό χρονικό διάστημα χαμηλές, σταθερές και προβλέψιμες δαπάνες τόκων για το Δημόσιο. Εφόσον δεοι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ευνοϊκές, η διαχειριστική αυτή πολιτική θα συνεχισθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος του 2018 θα ανέλθει στο 195,1% του ΑΕΠ, αγγίζοντας τα  357,25 δισ. ευρώ, κάτι που  οφείλεται στη δημιουργία των ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer). Το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο τέλος του επόμενου έτους στα 346,20 δισ. ευρώ ή 182,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2018.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 335 δισ. ευρώ ή στο 183,0% του ΑΕΠ στο τέλος του 2018, ενώ το 2019 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 323,50 δισ. ευρώ ή 170,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2018.

Τέλος, οι δαπάνες για τόκους του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης αναμένεται να κινηθούν στα επίπεδα των 5,5 – 6,5 δισ. ευρώ, δηλαδή γύρω στο 3%-3,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Διαβάστε επίσης