ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο πολυνομοσχέδιο η πώληση των «κόκκινων δανείων»

Στο πολυνομοσχέδιο η πώληση των «κόκκινων δανείων»
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή το Σάββατο περιγράφεται η διαχείρηση και πώληση των "κόκκινων δανείων". 

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση και εποπτεία των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και των Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων από ΜΗ Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ).

Μεταξύ άλλων καθορίζεται το είδος των εταιρειών στις οποίες δύναται να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων και η μεταβίβαση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, περιγράφονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας, θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζεται το ελάχιστο ύψος του μετοχικούς τους κεφαλαίου στις 100.000 ευρώ.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης και τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις κόκκινων δανείων. Μεταξύ άλλων ορίζεται πως στις ΕΔΑΜΕΔ και ΕΜΑΜΕΔ μπορούν να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων ή και πιστώσεων οι οποίες δεν εξυπηρετούνται για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Η διαχείριση και η μεταβίβαση θα γίνεται μόνο από εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εγκαθίσταται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ενώ η άδεια θα δίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2016 όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται πως έτσι περιορίζεται προσωρινά η εφαρμογή στις υπόλοιπες απαιτήσεις, ήτοι σε δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις και μη καταναλωτικά δάνεια χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας.

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η διάταξη αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη και να διορθωθούν με τον κατάλληλο νομοθετικό καθορισμό του εφαρμοστικού πλαισίου πριν την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης στις ανωτέρω κατηγορίες δανείων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως 12 μήνες πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, πρέπει να έχει προταθεί στο δανειολήπτη και τον εγγυητή με εξώδικη πρόσκληση η ρύθμιση του δανείου του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο. Η συγκεκριμένη προειδοποίηση δεν αφορά στις περιπτώσεις των επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων ή των απαιτήσεων κατά των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών.

Το νομοσχέδιο διευκρινίζει ότι οι ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και η ειδική μέριμνα που προβλέπεται για τα στεγαστικά δάνεια ευπαθών ομάδων που έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη, θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που τα δάνειά τους πουληθούν.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η δημιουργία αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες. Οι τράπεζες θα μπορούν να ενισχύουν άμεσα τη ρευστότητά τους εισπράττοντας ένα τμήμα της αμοιβής τους, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα εισέπραττε με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπραττε αργότερα. Ο δανειολήπτης θα μπορεί να λάβει από τον αγοραστή του δανείου πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης, διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής της αξίας, και επομένως μια πρόταση που θα ήταν ζημιογόνος για την τράπεζα, θα είναι κερδοφόρος από τον εκδοχέα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ