Μεταφορά φορολογικής κατοικίας εκτός Ελλάδος, με ανοικτά βιβλία στην Ελλάδα
Πηγή: EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί κάποιος που έχει αναλάβει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου στην Ελλάδα να είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού; Ναι απαντά η ΑΑΔΕ. 

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με πρόσφατη απόφασή της (Δ.Ε.Δ. 10/19.10.2018) έκρινε πως είναι δυνατή η μεταφορά φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου από την Ελλάδα, εφόσον αποδεικνύει ότι το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων είναι στη χώρα της αλλοδαπής, ακόμη και όταν διατηρεί βιβλία και στοιχεία στην Ελλάδα για την εκτέλεση έργου που του έχει ανατεθεί με συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό ημερών υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας στην Ελλάδα, με ορισμένη διάρκεια σύμβασης και με χαμηλά οικονομικά οφέλη.

Να σημειωθεί πως ο κάτοικος Ελλάδας βάσει του Ν. 4172/2013 υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Αντίθετα, ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει μόνο στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Ακόμη, ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν φορολογείται στην Ελλάδα για το εισόδημα που αποκτά στο εξωτερικό, για το παγκόσμιο εισόδημα δηλαδή, απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης, για τη χρήση οικίας, αυτοκίνητου, σκάφους, κ.α., ενώ μπορεί να εισάγει συνάλλαγμα από το εξωτερικό και να αιτιολογήσει αγορές περιουσιακών στοιχείων που κάνει στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης