ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέρισμα 644 εκατ. ευρώ θα εισπράξει το Δημόσιο από την Τράπεζα της Ελλάδας

Μέρισμα 644 εκατ. ευρώ θα εισπράξει το Δημόσιο από την Τράπεζα της Ελλάδας
(EUROKINISSI ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)

Το ποσό των 644,3 εκατ. ευρώ θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο η Τράπεζα της Ελλάδας ως μέρισμα από τα κέρδη του 2018.

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της τραπέζης για τη χρήση του 2018. Σύμφωνα με αυτές, τα κέρδη της τράπεζας στη χρήση 2018 ανήλθαν σε 657,6 εκατ. ευρώ, έναντι 941,8 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2017.

Τα έσοδα της Τράπεζας της Ελλάδας εμφάνισαν μείωση κατά 16,8%, και ανήλθαν στα 1,199 δισ. ευρώ έναντι 1,441 δισ. ευρώ το 2017. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1,040 δισ. ευρώ, έναντι 1,310 δισ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 20,6%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 14,4% και διαμορφώθηκαν στα 89,2 εκατ. ευρώ, έναντι 78,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές αυξήθηκαν κατά 17,9 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 38,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι 14,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 10,7%.

Μείωση κατά 47,9 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα έξοδα της Τράπεζας της Ελλάδας τα οποία διαμορφώθηκαν στα 343,4 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις έκτακτες δαπάνες ύψους 52,4 εκατ. ευρώ που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση και αφορούσαν κυρίως την έκτακτη εισφορά χρήσεων 2008 και 2009, που κατέβαλε η Τράπεζα, βάσει των διατάξεων των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων.

Σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 198,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018, ενώ το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώθηκε σε 7,805 δισ. ευρώ.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ και θα είναι αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ