ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο αυτόφωρο των εφοριακών όταν διενεργούν ελέγχους

Τέλος στο αυτόφωρο των εφοριακών όταν διενεργούν ελέγχους
Eurokinissi

Ένα πάγιο αίτημα των εφοριακών υπαλλήλων, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις όταν διενεργούν ελέγχους βρίσκονται να εμπλέκονται σε δικαστικές περιπέτειες και να εκφοβίζονται εμμέσως από επιχειρηματίες που καταθέτουν μηνύσεις και αγωγές σε βάρος τους προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή προβλέπει για το αυτόφωρο των ελεγκτών, ότι για τα αδικήματα που διώκονται κατ' έγκληση και φέρεται ότι διαπράχθηκαν από υπάλληλο της ΑΑΔΕ κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και σε σχέση με αυτά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί σύλληψης του δράστη και αυτόφωρης διαδικασίας σύμφωνα με τα άρθρα 275, 409-413 και 417-424 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στόχος είναι η προστασία των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ από την υποβολή αβάσιμων και προσχηματικών εγκλήσεων σε βάρος τους και η διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους.

Όσον αφορά στη Διοίκηση της ΑΑΔΕ, με την τροπολογία προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης της ποινικής ευθύνης του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ όταν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκφράζουν αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή διατυπώνουν πρόταση ή εκδίδουν απόφαση.

Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται πως οι εφοριακοί διώκονται και υπέχουν ποινικής ευθύνης μόνο στην περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον ή στην περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ορίζεται επιπλέον ότι ο Διοικητής, ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ υπέχουν την προβλεπόμενη κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αστική έναντι του Δημοσίου ευθύνη, μόνο σε περίπτωση που παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντά τους ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι παραπάνω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής και στις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών, προκειμένου να επιτευχθεί ο νομοθετικός σκοπός τους και να υπάρχει σχετική ασφάλεια δικαίου.

Παράλληλα, με την τροπολογία αποσαφηνίζεται η διαδικασία αποσπάσεων ή μετατάξεων των υπαλλήλων μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του υπουργείου Οικονομικών ή άλλης Ανεξάρτητης Αρχής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας κάθε μορφής ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΑΔΕ, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της, καθώς και την εξασφάλιση των όρων επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της.

Προβλέπεται ότι η ΑΑΔΕ δύναται να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και να καταρτίζει ειδικότερα συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Αρχής να καθορίζει με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκηση της Αρχής και γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που διατυπώνεται εντός ενός μηνός, μεθοδολογίες και διαδικασία για την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της ΑΑΔΕ και να συστηματοποιεί τις θέσεις αυτές σε ομάδες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης.

Για την αξιολόγηση των θέσεων αυτών και τη συστηματοποίησή τους σε ομάδες απαιτητικότητας λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως ενδεικτικά οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, ο βαθμός δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων κάθε θέσης, η ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, οι συνθήκες εργασίας και η βαρύτητα και η επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στα αντίστοιχα περιγράμματα των θέσεων εργασίας, όπως τα περιγράμματα αυτά καταρτίζονται και τροποποιούνται με αποφάσεις του Διοικητή, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της Αρχής.

Επίσης, βάσει της αξιολόγησης των θέσεων εργασίας και της ένταξής τους σε ομάδες, ο Διοικητής με αποφάσεις του που εκδίδονται με όμοια διαδικασία, δύναται να αναπτύσσει ειδικότερα συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων του στις θέσεις αυτές. Το νέο σύστημα αξιολόγησης και συστηματοποίησης σε ομάδες των θέσεων εργασίας σκοπό έχει να συμβάλει στην επιτυχέστερη λειτουργία της Αρχής, στην καλύτερη επίτευξη των στόχων και συνακόλουθα στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, μέσω της καλύτερης και ποιοτικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Τέλος, δεδομένου ότι η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας της ΑΑΔΕ αφορά μόνο την ΕΣ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ