ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Ιούνιο «Χρυσή Βίζα» με αγορά μετοχών, ομολόγων και με καταθέσεις

Από τον Ιούνιο «Χρυσή Βίζα» με αγορά μετοχών, ομολόγων και με καταθέσεις
Reuters

Από τα μέσα Ιουνίου οι ξένοι επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν «Χρυσή Βίζα» (Golden Visa) και άδειας διαμονής στην Ελλάδα θα μπορούν να το κάνουν επενδύοντας όχι μόνον σε ακίνητα, αλλά και σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια ή τοποθετώντας μεγάλου ύψους καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες.

Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και το οποίο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 για το εμπορικό απόρρητο, επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς της Golden Visa διευρύνοντας τις επενδύσεις που εξασφαλίζουν τη βίζα, αλλά και αυξάνοντας τον αριθμό των επενδυτών που δύνανται να συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα και να λαμβάνουν την άδεια διαμονής.

Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρει πως η ρύθμιση «στοχεύει στη βελτίωση και συμπλήρωση του ισχύοντος καθεστώτος χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας το εμφανιζόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και τη σχετική διεθνή πρακτική. Έτσι, πλέον θα επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις εξής κατηγορίες:

- Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα.

- Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

- Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών για απόκτηση μεραδιών, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

-Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια λήξης κατά το χρόνο αγοράς τρία τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.

- Προθεσμιακή κατάθεση ύψους 400.000 ευρώ ελάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.

-Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα αξίας κτήσης 800.000 ευρώ τουλάχιστον.

- Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Εκτός των παραπάνω, με το νομοσχέδιο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, ώστε στο πλαίσιο υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου να μην περιορίζεται ο αριθμός των επενδυτών πολιτών τρίτων χωρών, που δύνανται να συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα στη χρηματοδότηση αυτού και να λάβουν άδεια εισόδου και διαμονής στη χώρα, εφόσον έκαστος επενδύει το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος κεφαλαίων και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και να υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση που στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου συμμετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ώστε να δύναται να χορηγηθεί άδειας εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών μέτοχους ή στελέχη αυτού, ο αριθμός των οποίων κλιμακώνεται αναλόγως του ύψους της επένδυση του αλλοδαπού νομικού προσώπου, με ανώτατο όριο τα τρία άτομα.

Στη βάση αυτή προβλέπεται πως αν η επένδυση πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι τριών φυσικών προσώπων πολιτών τρίτων χωρών, αναλόγως του ύψους της επένδυσης, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού νομικού προσώπου, ενώ για την υλοποίηση και τη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, αναλόγως του συνολικού ύψους της επένδυσης, επιπλέον εκείνων που έχουν λάβει άδεια εισόδου και διαμονής για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως η υπηρεσία του Δημοσίου που θα εισηγείται για την επένδυση θα είναι αρμόδια για την παρακολούθησή της μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής και θα ενημερώνει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για κάθε μεταβολή. Για το σκοπό αυτό, οι επενδυτές θα υποχρεούνται να υποβάλλουν, κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους ή όποτε άλλοτε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα σχετικά δικαιολογητικά. Το νομοσχέδιο προβλέπει πως η ισχύς των διατάξεων θα αρχίσει τρεις μήνες μετά από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ