ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρησιακό σχέδιο,κανονισμό λειτουργίας και εσωτερικό έλεγχο αποκτούν όλοι οι δημόσιοι φορείς

Επιχειρησιακό σχέδιο,κανονισμό λειτουργίας και εσωτερικό έλεγχο αποκτούν όλοι οι δημόσιοι φορείς
EUROKINISSI

Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, αλλά και επιχειρησιακό σχέδιο στα πρότυπα όσων ισχύουν σήμερα για τις ΔΕΚΟ, θα πρέπει να αποκτήσουν από την 1η Ιουλίου 2019 όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση και δεν ανήκουν στους υποτομείς των ΟΤΑ και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή και το οποίο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 για το εμπορικό απόρρητο.

Σύμφωνα με τη αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, σκοπός της διάταξης είναι να ρυθμίσει ενιαία θέματα οικονομικής, εσωτερικής οργάνωσης λειτουργίας και λογοδοσίας των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, με σκοπό τα νομικά αυτά πρόσωπα να μπορέσουν να ενταχθούν σε ένα κοινό καθεστώς που θα μειώνει το διαχειριστικό κόστος παρακολούθησης και κατ' επέκταση τη γραφειοκρατία.

Όπως υποστηρίζεται, οι προτεινόμενες διατάξεις - που όπως προαναφέρθηκε έχουν ως πρότυπο τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του ν. 3429/2005 για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς - θα συμβάλλουν στη διαφάνεια και στην ενιαία και οριζόντια αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων λειτουργίας όλων των φορέων του δημοσίου, ώστε να αποκτήσουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και εποπτείας.

Ενδεικτικά, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τη διάρθρωση των υπηρεσιών του φορέα, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση και τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών του φορέα.

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που θα συσταθεί σε κάθε ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ θα παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού του νομικού προσώπου, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά στον φορέα, θα παρακολουθεί και θα αναφέρει στη Διοίκηση περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών που διοικούν το φορέα με τα συμφέροντα του νομικού προσώπου, θα ενημερώνει εγγράφως μία φορά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο την ηγεσία του φορέα και θα είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις προϊστάμενες αρχές.

Όπως αναφέρθηκε, έως την 1η Ιουλίου 2019 όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης εκτός ΟΤΑ και ΟΚΑ θα πρέπει να καταρτίσουν επιχειρησιακό σχέδιο που θα περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που θα περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειάς του θα περιλαμβάνει τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά, τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων, τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες, τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων, τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων, τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιχειρησιακά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων.

Κάθε επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν κυρώσεις για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης που δεν εφαρμόσουν εγκαίρως το νόμο. Συγκεκριμένα, όταν θα διαπιστώνεται πως κάποιος φορέας παραβιάζει τις διατάξεις και ανάλογα με την παράβαση, μπορεί είτε να δεσμεύονται τα έσοδα του από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού, είτε να μην του χορηγείται πλέον ουδεμία εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τα συναπτόμενα δάνεια του, είτε ακόμη και να παύεται η Διοίκηση του.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ