ΔΕΗ: Ζημιές και μείωση τζίρου το 2018 - Προειδοποιεί η ΕΥ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε το 2018 κατά 201,8 εκατ. ευρώ ή 4,1%, λόγω μειωμένων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά 335,4 εκατ. ευρώ ή 7,3%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

Στα αποτελέσματα προ φόρων καταγράφονται ζημίες ύψους  465,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 214,5 εκατ. ευρώ πέρυσι. Συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ επιπτώσεων, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 509,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών  145,3 εκατ. ευρώ και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 542 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών  127,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Να σημειωθεί πως στην έκθεση της ΕΥ που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ υπάρχει ειδική παράγραφος με τίτλο «Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας», στην οποία διατυπώνονται προειδοποιήσεις για τη βιωσιμότητα της επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, τονίζονται τα εξής: «Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 3,1 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία επισημαίνεται ότι η εταιρεία και ο Όμιλος στην κλειόμενη χρήση παρουσιάζουν μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας και του Ομίλου υπολείπονταν κατά  949 εκατ. ευρώ και 708 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αντίστοιχα.

Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι ανωτέρω συνθήκες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών μεμονωμένα αλλά και στο σύνολό τους μαζί με άλλα θέματα όπως αυτά περιγράφονται στη σημείωση 3,1 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό».

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας μειώθηκε κατά 1,2% στις 57.122 GWh έναντι 57.845 GWh το 2017. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε το 2018 κατά 2,2% εξαιτίας των αυξημένων κατά 75,2% εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των ποσοτήτων που αποκτώνται μέσω "ΝΟΜΕ”. 

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 81,9% το 2018 από 86,7% το 2017. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 80,3% τον Δεκέμβριο του 2018 από 85,4% τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,6% στην Υψηλή Τάση, 68% στη Μέση Τάση και 82,1% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,3%, 71,5% και 88,5% τον Δεκέμβριο του 2017 αντίστοιχα.

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένης για το 2018 της εφάπαξ επίπτωσης από την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και της οριστικής εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ, και για το 2017 της αναγνώρισης εσόδου από ΥΚΩ παρελθόντων ετών (2012-2016), κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 7,1 εκατ. ευρώ.  

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,9% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το 2018 (44,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 49,4% (45,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2018 ήταν 40,1% έναντι 42,2% το 2017.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ παρουσίασε μείωση κατά 779 GWh (2,8%), η οποία προήλθε κυρίως από τη μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή μονάδων φυσικού αερίου κατά 16,9% (1.294 GWh), καθώς και μονάδων λιγνίτη κατά 7% (840 GWh), σε αντίθεση με την υδροηλεκτρική παραγωγή η οποία το 2018 ήταν αυξημένη κατά 46,2% (1.595 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω των αυξημένων υδατικών εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών. 

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν αυξημένες κατά 23,6% ή κατά 2.143 GWh, εκ των οποίων 506 GWh από ΔΕΗ (μερίδιο 21,4%) και 1.637 GWh από Τρίτους (μερίδιο 78,6%).  

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2, αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη αυξήθηκαν κατά € 115,7 εκατ. (3,8%) σε σχέση με το 2017.

Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά  23,6 εκατ. ευρώ, σε 790,5 εκατ. ευρώ το 2018. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 

Στο 2018, οι δράσεις της εταιρείας για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οδήγησαν σε  μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 169,7 εκατ. ευρώ.

Το 2018 οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες, μειώθηκαν κατά 16,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε  79,3 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης του συνολικού δανεισμού από 4,304,5 δισ. ευρώ στις 31.12.2017 σε 4,02 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις το 2018 ανήλθαν σε 746,7 εκατ. ευρώ, έναντι 410,7 εκατ. ευρώ το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων Παραγωγής για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V (κατά  280 εκατ. ευρώ περίπου), σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ ύψους  50 εκατ. ευρώ και σε αυξημένες επενδύσεις σε Δίκτυα Διανομής. Στις επενδύσεις του Δικτύου Διανομής περιλαμβάνονται και αυτές που χρηματοδοτούνται από τους καταναλωτές για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, οι οποίες το 2018 ανήλθαν σε € 61,9 εκατ. από € 55,6 εκατ. πέρυσι. 

Το καθαρό χρέος στις 31.12.2018 ήταν 3,744 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 212,3 εκατ. εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε επίσης