ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλαλούμ» για τις κυρώσεις στους ορκωτούς ελεγκτές με ευθύνη κυβέρνησης και ΝΣΚ

«Αλαλούμ» για τις κυρώσεις στους ορκωτούς ελεγκτές με ευθύνη κυβέρνησης και ΝΣΚ
CNN Greece

Μεγάλες «καμπάνες» που φθάνουν ακόμη και τα 100.000 ευρώ περιμένουν τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες, που κάνουν τα «στραβά μάτια» σε φορολογικές παραβάσεις των επιχειρήσεων που ελέγχουν κατά την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Αυτό προβλέπει το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Αυτό που όμως δεν έχει αποσαφηνιστεί με ακρίβεια, είναι το ποια Αρχή είναι αρμόδια για την επιβολή των σχετικών προστίμων.

Το άρθρο 34 του Ν. 4449/2017 προβλέπει πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) είναι το αρμόδιο όργανο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις εργασίες των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών.

Ωστόσο, παρά την πρόβλεψη αυτή ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε προ ημερών εγκύκλιο για τις υποχρεώσεις των ιδιωτών ελεγκτών, καθώς και τις ποινές που θα αντιμετωπίζουν οι ορκωτοί ελεγκτές και οι ελεγκτικές εταιρείες όταν διαπιστώνονται παρατυπίες στην έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού.

Η εγκύκλιος αυτή ήρθε να δημιουργήσει σύγχυση διότι παραβιάζει τη γενική αρχή δικαίου που απαγορεύει διπλή δίωξη ή διοικητική κύρωση για την ίδια παράβαση (ne bis in idem), αλλά και το άρθρο 20 του Κανονισμού 537/2014 και του άρθρου 2 του Ν. 4449/2017 όπου η ΕΛΤΕ ορίστηκε «ως η μόνη αρμόδια αρχή για τη δημόσια εποπτεία επί των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών». Με απλά λόγια δεν μπορεί να επιβάλλεται κύρωση για το ίδιο παράπτωμα και από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προ πενταετίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε για παρόμοια περίπτωση τον Ιταλό Franzo Grande Stevens, ύστερα από προσφυγή για διπλή δίωξη λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ne bis in idem».

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά διασταλτικά σε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις που εκδίδουν φορολογικό πιστοποιητικό μέσω ορκωτών και ελεγκτικών εταιρειών, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ζήτησε στο τέλος του 2018 από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να γνωμοδοτήσει για το ποιος είναι αρμόδιος να επιβάλει τα πρόστιμα του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ωστόσο, αν και το ζήτημα είναι ευαίσθητο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν έχει ακόμη γνωμοδοτήσει.

Να σημειωθεί πως από την πλευρά του το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση για το θέμα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς θεωρεί πως πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.

Στη βάση αυτή έχει μεταξύ άλλων προτείνει την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν4174/2013 ως εξής: «Αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης, που διενεργείται από της ισχύος του παρόντος και εφεξής, προκύψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, η φορολογούσα αρχή παραπέμπει την υπόθεση για έλεγχο και τυχόν επιβολή κυρώσεων στην ΕΛΤΕ η οποία, μετά από τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου 4449/2017 έλεγχο, επιβάλλει τις από αυτόν προβλεπόμενες κυρώσεις στον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή στην ελεγκτική εταιρεία».

Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στο αίτημα του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος και έτσι η εκκρεμότητα εξακολουθεί να υφίσταται.

Τι απαντά το ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Σε πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου αναφέρεται ότι επικρατεί στις αρμόδιες Αρχές (ΑΑΔΕ και ΕΛΤΕ), σύγχυση σχετικά με τη νομιμότητα επιβολής κυρώσεων (προστίμων) στους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές και στις Ελεγκτικές Εταιρείες, για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τις εργασίες τους. Μεταξύ των λόγων της παραπάνω σύγχυσης αναφέρεται ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει καθυστερήσει να γνωμοδοτήσει επί σχετικού ερωτήματος που έχει υποβάλλει η ΕΛΤΕ.

Σε απάντηση των παραπάνω δημοσιευμάτων καθιστούμε γνωστό ότι το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχει ήδη εκδώσει την με αριθμό 80/12-4-2019γνωμοδότηση, η οποία απεστάλη στην ερωτώσα Αρχή».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ