ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκαλυπτήρια από τις 20 Ιουλίου για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και ΜΚΟ

Αποκαλυπτήρια από τις 20 Ιουλίου για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και ΜΚΟ
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου που ρυθμίζει τη διαδικασία καταχώρησης των φυσικών προσώπων που είναι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η υπουργική απόφαση ήταν απαραίτητη, καθώς το Μητρώο θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία την 20η Ιουλίου 2019.

Ως «πραγματικοί δικαιούχοι» ορίζονται τόσο τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει ένα νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα ή τα οποία ελέγχουν έναν πελάτη νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα, μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής ή ελέγχουν ικανό ποσοστό μετοχών (το οποίο ορίζεται σε 25% και άνω σε μη εισηγμένη εταιρεία) .

Κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση, η υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καταλαμβάνει όλες τις εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης ως υπόχρεοι καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νοούνται:

1) Εμπορικές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, ήτοι Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπες, Ανώνυμες Εταιρείες, ΙΜΕ ΕΠΕ και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

2) Θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

3) Ναυτικές - ναυτιλιακές εταιρείες. Ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 και ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις (ΕΝΕ) εγκριτικών πράξεων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ΝΕ του ν. 959/1979, τα εγκατεστημένα γραφεία στην Ελλάδα αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και οι ημεδαπές ναυτιλιακές εταιρείες υπαχθείσες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής του ν. 3182/2003 (ΝΕΠΑ) και οι συμπλοιοκτησίες.

4) Αστικές επαγγελματικές εταιρείες, όπως αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων, αστικές επαγγελματικές εταιρείες συμβολαιογράφων, αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικαστικών επιμελητών.

5) Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σύλλογοι - σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 2731/1999.

6) Καταπιστεύματα και παρεμφερή μορφώματα, όπως οι νομικές οντότητες της περιπτ. δ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, τα αλλοδαπά εμπιστεύματα (trusts) του οποίου ο ιδρυτής, εμπιστευματούχος ή δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, αλλοδαπά ιδρύματα (foundation).

7) Συνεταιρισμοί όπως αστικοί συνεταιρισμοί, οικοδομικοί συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί, πιστωτικοί συνεταιρισμοί, πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος.

8) Εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε παρόμοιες διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Τα ως άνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες οφείλουν είτε μέσω νόμιμων εκπροσώπων είτε μέσω των ειδικώς εξουσιοδοτημένων προσώπων με απόφαση του αρμόδιου εταιρικού καταστατικού οργάνου, να καταχωρίσουν τις αναλυτικά αναφερόμενες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τόσο το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή οντότητα, όσο και τους νόμιμους αντιπροσώπους και πραγματικούς δικαιούχους αυτών.

Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται θα αναφέρουν κατ’ ελάχιστον -όπως προβλέπει ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (4557/2018) - το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα, τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων και το είδος και η έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν στην νομική οντότητα.

Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω περιγραφόμενη υποχρέωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων και την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Να σημειωθεί πως τα αναφερόμενα στοιχεία και πληροφορίες που οι υπόχρεοι καλούνται να καταχωρίσουν στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων οφείλουν ταυτόχρονα να τα τηρούν επί πενταετίας και ως έγχαρτο ή ψηφιακό, επαρκώς τεκμηριωμένο και ακριβώς επικαιροποιημένο αρχείο στην έδρα του νομικού προσώπου ή της οντότητας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ