ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομική υποστήριξη σε εφοριακούς παρέχει η ΑΑΔΕ- Οι προϋποθέσεις

Νομική υποστήριξη σε εφοριακούς παρέχει η ΑΑΔΕ- Οι προϋποθέσεις
EUROKINISSI

Το πώς και πότε θα παρέχεται η νομική υποστήριξη στους εφοριακούς, αλλά και στην ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , όταν εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ’ αφορμής αυτών περιγράφει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Η απόφαση που περιγράφει με λεπτομέρεια και με παραδείγματα το πώς θα υποστηρίζονται νομικά οι εφοριακοί έχει αναδρομική ισχύ, ήτοι τα οριζόμενα σε αυτήν εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 01-01-2018 και μετά. Όπως τονίζεται στην απόφαση:

  • Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος ή διωκόμενος ή εναγόμενος, επιλέξει να παρασταθεί και εκπροσωπηθεί ενώπιον των πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς σχετική αίτηση προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από θετική εισήγηση. Ακολούθως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ διαβιβάζει το σχετικό αίτημα με τη θετική εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να εκδοθεί από τον Πρόεδρο αυτού η σχετική απόφαση περί χορήγησης νομικής υπεράσπισης στον αιτούντα. Στην περίπτωση που το αίτημα για εκπροσώπηση από μέλος του ΝΣΚ αφορά τον Διοικητή, τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τον Εμπειρογνώμονα, αρκεί η υποβολή του αιτήματός τους προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
  • Στην περίπτωση που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης επιλέξει να εκπροσωπηθεί κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή εφόσον είναι κατηγορούμενος, εναγόμενος ή πολιτικώς ενάγων από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, απαιτείται η υποβολή εγγράφου αιτήματος προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από θετική εισήγηση, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για κάλυψη των εξόδων μέχρι του προβλεπομένου στο νόμο ανώτατου ορίου. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα, καταβάλλονται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων, ακόμα και πριν την έκδοση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση που ο δικαιούμενος της νομικής υπεράσπισης επιλέξει να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής του και όχι από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δεν υπάρχει η προβλεπόμενη θετική εισήγηση, τα έξοδα στα οποία έχει προβεί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καταβάλλονται μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια.
  • Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος της ως άνω νομικής υπεράσπισης, στον οποίο καταβλήθηκαν εκ των προτέρων οι δικαστικές δαπάνες και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, καταδικαστεί αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή η ασκηθείσα εναντίον του αγωγή ή στην ποινική δίκη που παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων εκδοθεί για τον καθ’ ού αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση, υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα τα ως άνω ποσά στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δε συμμορφωθεί, το συνολικό ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ