Ως προσπάθεια να αποπροσανατολίσει και να κερδίσει πρόσθετο χρόνο, χαρακτηρίζουν πηγές της αγοράς τη νέα πρόταση αναδιάρθρωσης που υπέβαλε σήμερα η Folli Follie στους ομολογιούχους πιστωτές της.

Η Folli Follie δημοσίευσε σήμερα τις αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2017, οι οποίες αποτελούν καταπέλτη για την οικογένεια Κουτσολιούτσου, καθώς επιβεβαιώνουν πως η οικονομική κατάσταση της εταιρείας την καθιστά μη βιώσιμη.

Επιβεβαιώνουν πλήρως όσα είχε αποκαλύψει το CNN Greece για έκδοση αρνητικής γνώμης με 20 παρατηρήσεις εκ μέρους του ορκωτού ελεγκτή, αλλά και για προειδοποίηση της εταιρείας PwC πως η συνέχιση λειτουργίας της Folli Follie είναι στο αέρα.

Με βάση τον νέο αναμορφωμένο ισολογισμό της Folli Follie, οι διαφορές με τις παραποιημένες καταστάσεις είναι τεράστιες. Στον αναμορφωμένο ισολογισμό, οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώνονται στα 359 εκατ. ευρώ, με ζημιές προ φόρων 127,8 εκατ. ευρώ και ζημιές μετά από φόρους 136 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ορκωτός λογιστής της PwC Δημήτρης Σούρμπης στο πιστοποιητικό για τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις εγείρει ζήτημα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου Folli Follie και της εταιρείας, κάνει λόγο για πλήρη ανυπαρξία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, για διάτρητο μηχανογραφικό σύστημα και απουσία καταγεγραμμένων διαδικασιών αναφορικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου και ιδιαίτερα των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών (related parties).

Αναλυτικά σε αυτό αναφέρεται ότι παρότι η Folli Follie έχει εκπονήσει σχέδιο λειτουργικής αναδιάρθρωσης με στόχο την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106β, εντούτοις στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους.

Οι ανακοινώσεις της εταιρείας 

 

Κατά τη διοίκηση της Folli οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2017 αποτελούν πλέον τη βάση για τα επόμενα βήματα της εταιρείας, προκειμένου η τελευταία αφενός μεν να συνεχίσει την εμπορική της δραστηριότητα ανά τον κόσμο και αφετέρου να ενισχύσει περαιτέρω την εταιρική διακυβέρνηση, αξιοποιώντας και τυχόν ευρήματα του διαχειριστικού ελέγχου της PwC που έπεται.

«Η εταιρεία δεσμεύεται να υλοποιήσει την λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωσή της, με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο και την σχετική πρόταση που έχει ήδη απευθύνει σήμερα στο σύνολο των πιστωτών της», αναφέρει σχετική ανακοίνωση που κατατέθηκε προς το χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τη Folli, η αναδιάρθρωση της εταιρείας αποσκοπεί στην δημιουργία μιας πιο λιτής και αποτελεσματικής δομής, ικανής να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε μια «καθαρή» εταιρική δομή (NewCo), η οποία προσφέρει στους επενδυτές την βεβαιότητα ότι τα λογιστικά και ελεγκτικά ζητήματα που επηρέασαν μέρος του Ομίλου FF Group κατά το παρελθόν θα απομονωθούν.

Τα κύρια στοιχεία της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης είναι τα εξής:

  • Ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις του ομίλου, περιλαμβανομένων του brand, του τομέα καλλυντικών και μόδας, της links of london, των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των αποθεμάτων και ορισμένων ακόμη περιουσιακών στοιχείων, θα μεταβιβαστούν και ενοποιηθούν σε μία νέα εταιρεία (“opsco”).
  • Ορισμένα από τα μη λειτουργικής σημασίας ακίνητα θα μεταβιβαστούν σε νέα εταιρεία (“assetsco” και, από κοινού με την opsco, “newco”), η οποία θα ανήκει εξ ολοκλήρου στους κατόχους του υφιστάμενου α’ τάξης μη εξασφαλισμένου δανεισμού.·
  • Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα παραμείνουν στον υπάρχοντα όμιλο (“oldco”).
  • Η opsco θα εκδώσει νέες μη εξασφαλισμένες ομολογίες συνολικού κεφαλαίου 20 εκατ. ευρώ υπέρ της assetsco (οι «νέες ομολογίες»). η oldco θα παράσχει εταιρική εγγύηση υπέρ της assetsco.
  • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές βάσει του υφιστάμενου α’ τάξης μη εξασφαλισμένου δανεισμού θα αποσβεσθούν πλήρως και ολοσχερώς.

Η εταιρεία σκοπεύει να υλοποιήσει την αναδιάρθρωσή της βάσει των διατάξεων των άρθρων 106β και 106δ του πτωχευτικού κώδικα. στη βάης αυτή θα αιτηθεί την υπαγωγή της σε διαδικασία εξυγίανσης (το «σχέδιο εξυγίανσης») βάσει αυτών των διατάξεων μέχρι τις 30 σεπτεμβρίου 2019.

Η αίτηση για το σχέδιο εξυγίανσης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Υπογεγραμμένη συμφωνία με πιστωτές που εκπροσωπούν την απαραίτητη πλειοψηφία (40% των εξασφαλισμένων πιστωτών και 60% των συνολικών πιστωτών) (οι «πλειοψηφούντες δανειστές»).·
  • Απόδειξη ότι και η παλαιά εταιρεία και η νέα εταιρεία θα είναι βιώσιμες.
  • Απόδειξη ότι οι υπάρχοντες δανειστές του ομίλου δεν θα βρεθούν σε χειρότερη κατάσταση δια της διαδικασίας εξυγίανσης (ήτοι ότι θα λάβουν τουλάχιστον ό,τι θα ελάμβαναν σε περίπτωση ρευστοποίησης στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας).

«Η επικύρωση του σχεδίου εξυγίανσης από το δικαστήριο θα παράσχει στην εταιρεία – υπό την επιφύλαξη των σχετικών προϋποθέσεων του πτωχευτικού κώδικα – αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων (moratorium) για την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης, γεγονός το οποίο η εταιρεία θεωρεί καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της αναδιάρθρωσης και του σχεδίου ανάκαμψης», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης