ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι φόροι στήριξαν τα δημόσια έσοδα στο οκτάμηνο 2019

Ποιοι φόροι στήριξαν τα δημόσια έσοδα στο οκτάμηνο 2019
Φωτογραφία αρχείου Pixabay

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,906 δισ. ευρώ κατέγραψε ο προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 με τις εισπράξεις από το ΦΠΑ να δίνουν σημαντική ώθηση στα έσοδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,588 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 4,976 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και ελλείμματος 2,677 δισ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33,130 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,424 δισ. ευρώ ή 7,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36,110 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.742 εκατ. ευρώ ή 8,2% έναντι του στόχου. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,526 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 653 εκατ. ευρώ ή 6,8%, στο οποίο περιλαμβάνεται ΦΠΑ ύψους 271,6 εκατ. Ευρώ, που εισπράχθηκε το μήνα Μάρτιο 2019 και που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

β) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 48 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

δ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 41 εκατ. ευρώ ή 25,8%,

ε) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 77 εκατ. ευρώ ή 11,9%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 60 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,0%,

ζ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

η) Φόροι κεφαλαίου κατά 75 εκατ. ευρώ ή 83,0%,

θ) Μεταβιβάσεις κατά 858 εκατ. ευρώ ή 48,3%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχθηκε τον μήνα Μάιο 2019 από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό,

ι) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 1.097 εκατ. ευρώ ή 252,1%, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.119 εκατ. ευρώ, που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

ια) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 367 εκατ. ευρώ ή 36,6%, εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 202 εκατ. ευρώ ή 132,4%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 58 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 4,8%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,6%,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 112 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 31 εκατ. ευρώ ή 14,0%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 115 εκατ. ευρώ ή 13,0%,

η) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 178 εκατ. ευρώ ή 17,3%. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.980 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 319 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.661 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,542 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 290 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Αύγουστο 2019, είναι οι κάτωθι:

α) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 98 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 17 εκατ. ευρώ,

δ) Μεταβιβάσεις κατά 282 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 103 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Αύγουστο 2019 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 17 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 38 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 24 εκατ. ευρώ,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 30 εκατ. ευρώ, η) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 34 εκατ. Ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2019 ανήλθαν σε 468 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (402 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019 ανήλθαν στα 34,718 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 965 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (35,683 δισ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

α) Η μειωμένη δαπάνη τόκων, έναντι του στόχου κατά 205 εκατ. ευρώ,

β) Η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 380 εκατ. ευρώ και

γ) Οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές.

Μειωτικά έναντι του στόχου λειτούργησε και η πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν έως και τον Αύγουστο του 2019 και αφορούν σε υπουργικές αποφάσεις εκδοθείσες το 2018, ήταν ύψους 326 εκατ. ευρώ (εμφανίζονται στη στήλη της πραγματοποίησης στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους»). Αντίθετα, αυξητικά έναντι του στόχου λειτούργησε η μεταβίβαση στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για την χορήγηση της 13ης σύνταξης.

Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι οποίες κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες μείζονες κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 928 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

α) Των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 874 εκατ. ευρώ κυρίως για την χορήγηση της 13ης σύνταξης και την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον εμφανίζονται στις «Μεταβιβάσεις», ενώ το 2018 ήταν στην κατηγορία «Κοινωνικές Παροχές»,

β) Των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 693 εκατ. ευρώ και

γ) Των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 523 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, κατά 826 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,262 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 338 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, με κυριότερη αιτία την υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 217 εκατ. ευρώ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ