ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με μαζικές μετατάξεις θα αντιμετωπίσει η ΑΑΔΕ το Brexit

Με μαζικές μετατάξεις θα αντιμετωπίσει η ΑΑΔΕ το Brexit
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Με μαζικές μετατάξεις θα αντιμετωπίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σχετικό νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση προβλέπει πως προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα από το Brexit και συγκεκριμένα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων, θα επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στην ΑΑΔΕ πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, ο ανώτατος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανέρχεται σε 150 υπαλλήλους κλάδου Τελωνειακών, εκ των οποίων 70 υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, 30 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και 50 υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, 30 υπαλλήλους κλάδου Πληροφορικής, πέντε υπαλλήλους κλάδου Χημικών και πέντε υπαλλήλους κλάδου Δημοσιονομικών.

«Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων», αναφέρει το σχετικό άρθρο.

Για τη διενέργεια μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή 65% στους ΟΤΑ α΄ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από 90.000 κατοίκους. Επιπλέον των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.

Μάλιστα, η μετάταξη θα γίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μετά γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης ή έγκριση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής.

Η μετάταξη θα πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή αντίστοιχη θέση εργασίας που συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης, η οποία καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει. Σε περίπτωση κένωσης οργανικών θέσεων του ίδιου κλάδου, κατηγορίας ή ειδικότητας, αυτές καταλαμβάνονται από τους ως άνω υπαλλήλους, με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης τους.

Ο μετατασσόμενος υπάλληλος θα οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης. Για όλους δε τους μεταταχθέντες υπαλλήλους ορίζεται πενταετής υποχρέωση παραμονής στη νέα τους θέση.

Κατά τη σχετική διάταξη, όταν θα γίνεται η μετάταξη θα διατηρείται ο βαθμός, το μισθολογικό κλιμάκιο, αλλά και το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του μεταταχθέντος, αλλά και η τυχόν προσωπική του διαφορά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ