ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής: «Μπάζει» το ειδικό φορολογικό καθεστώς της «Ελλάδα 2021»

Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής: «Μπάζει» το ειδικό φορολογικό καθεστώς της «Ελλάδα 2021»
ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / INTIME NEWS

«Καμπανάκι» πως το ειδικό φορολογικό καθεστώς της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», της Επιτροπής που συστάθηκε για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και της οποίας επικεφαλής είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου, παρουσιάζει προβλήματα που θα πρέπει να ρυθμιστούν προκειμένου να μην υπάρξουν μελλοντικά αδιέξοδα, χτύπησε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.

Στην έκθεση που εξέδωσε χθες για το σχολιασμό του νομοσχεδίου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, παρέθεσε μια σειρά από προβληματισμούς για το άρθρου 34 του νομοσχέδιου που αναφέρεται στη συσταθείσα με το ν. 4622/2019 Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και στις φορολογικές της απαλλαγές.

Σε σχέση με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 στην οποία ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής και τα όργανά της ευθύνονται για τις πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους αποκλειστικά βάσει των διατάξεων που ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το ν. 4548/2018, «αποκλειομένης της εφαρμογής οποιασδήποτε δυσμενέστερης διάταξης που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία, τον ΚΕΔΕ και τον ν. 1882/1990», η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρει πως είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί αν η ανωτέρω διάταξη καταλαμβάνει και τις ποινικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Αναφερόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής τονίζει πως αν και η Επιτροπή Ελλάδα 2021 κατά το μέρος των συναλλαγών και συμβάσεων που θα καταρτίζει, θα απαλλάσσεται παντός άμεσου και έμμεσου φόρου, όπως ενδεικτικά του φόρου εισοδήματος, οιουδήποτε παρακρατούμενου φόρου, τέλους χαρτοσήμου, φόρου ασφαλίστρων, παντός τέλους ή ανταποδοτικού τέλους και κρατήσεως, εισαγωγικών ή τελωνειακών δασμών, δικαιώματος εκτελέσεως τελωνειακών εργασιών, Ειδικού Φόρου Ακινήτων, πλην του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), ωστόσο ως προς την απαλλαγή από το τέλος χαρτοσήμου, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλή παρατηρεί ότι από τη διατύπωση της προτεινόμενης ρύθμισης συνάγεται ότι είναι υποκειμενική, και όχι αντικειμενική, και, συνεπώς, εφόσον για τη συναλλαγή ή τη σύμβαση οφείλεται χαρτόσημο, «αυτό θα βαρύνει αποκλειστικώς τον αντισυμβαλλόμενο, εκτός αν και αυτός απολαύει υποκειμενικής απαλλαγής».

Περαιτέρω, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρει πως πρέπει να προσδιορισθεί ότι το σχετικό άρθρο καταλαμβάνει και την ειδική εισφορά επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet)» που παρακρατείται και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν απαλλάσσεται από τις εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Φορέων.

Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναδεικνύει και ένα άλλα θέμα. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 34 ορίζεται ότι οι «κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή Ελλάδα 2021 και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 19, 22 και 23 του ν. 4172/2013». Ωστόσο, οι επιστήμονες της Βουλής σημειώνουν πως κατά το άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), τα ποσά των δωρεών δεν εκπίπτουν από το εισόδημα του φυσικού προσώπου, αλλά, σε ποσοστό 20% αυτών, από τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Τέλος, ως προς τις «παροχές σε είδος», δεν είναι σαφές πώς, ενόψει και της απαλλαγής της Επιτροπής από φόρο δωρεάς, θα γίνει η αποτίμηση της αξίας τους, ώστε η αξία αυτή να μειώσει το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ