ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ηρακλής»: Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα εγγύησης των τραπεζικών τιτλοποιήσεων από το Δημόσιο

«Ηρακλής»: Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα εγγύησης των τραπεζικών τιτλοποιήσεων από το Δημόσιο
ΙΝΤΙΜΕ

Σημαντικές καινοτομίες εισάγει το σχέδιο «Ηρακλής» για τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή υπό τη μορφή νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων».

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να παρέχεται η εγγύηση τον Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους.

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι τιτλοποιήσεις, προκειμένου να λάβουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

-Καθορίζεται η διάρθρωση των τιτλοποιήσεων σε κατηγορίες ομολογιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τούς.

-Περιγράφεται η σειρά εξόφλησης των υποχρεώσεων του αποκτώντος, και καθορίζεται η σειρά κατάταξης της εξόφλησης της προμήθειας που θα λαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο από τις χρηματορροές της τιτλοποίησης.

-Θεσπίζονται συγκεκριμένοι όροι που πρέπει να περιέχονται στα συμβατικά κείμενα, ειδικά ως προς τη δυνατότητα αναβολής συγκεκριμένων πληρωμών που αφορούν είτε την αμοιβή του διαχειριστή, είτε την εξόφληση των τοκομεριδίων των κατόχων ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας.

Όπως ρητά σημειώνεται στο νομοσχέδιο, δεν επιτρέπεται στο Ελληνικό Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους φορείς που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση να αποκτούν με επαχθή αιτία ομολογίες χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ή μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας. οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ή έχει χορηγηθεί η εγγύηση τον Ελληνικού Δημοσίου.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παρέχει εγγύηση προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας για ανώτατο συνολικό ποσό 12 δισ. ευρώ, το οποίο όμως μπορεί να αυξάνεται στο μέλλον. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής των υποχρεώσεων του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποπληρωμή τον κεφαλαίου και των τόκων για όλη τη διάρκεια των τίτλων. Όπως ξεκαθαρίζεται, το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υποβάλλεται αποκλειστικά εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών, αρχής γεννωμένης από τις 10 Οκτωβρίου 2019. Με υπουργική απόφαση μπορεί να παρατείνεται η περίοδος παροχής εγγύησης και να τροποποιούνται για το μέλλον οι όροι παροχής αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι ρητή, ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη και σε πρώτη ζήτηση ( ως εάν το Ελληνικό Δημόσιο ήταν πρωτοφειλέτης) και χορηγείται έως την καθορισμένη λήξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Όπως ξεκαθαρίζει το νομοσχέδιο, επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ως εγγυητή, προμήθεια ασφαλείας, η οποία καταβάλλεται από την παροχή της εγγύησης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής, υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε ανεξόφλητού εγγυημένου υπολοίπου ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο αποκτών:

Αποδέχεται και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ως έγκυρη και ισχυρή κάθε πληρωμή ποσού εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου βάσει της εγγύησης και παραιτείται από κάθε τυχόν δικαίωμά τον να αμφισβητήσει την πληρωμή αυτή, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης και πληρωμής ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της εγγύησης.

Βαρύνεται με την άμεση καταβολή οποιωνδήποτε φόρων, τελών, εισφορών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και των οποιωνδήποτε εξόδων που προβλέπονται σε σχέση με την παρασχεθείσα εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι εφόσον η χορηγηθείσα εγγύηση δεν τεθεί σε ισχύ το αργότερο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής υπουργική απόφασης, η απόφαση αυτοδικαίως παύει να ισχύει για το μέλλον και το ποσό της εγγύησης αποδεσμεύεται και καθίσταται εκ νέου διαθέσιμο προς παροχή.

Το νομοσχέδιο αποσαφηνίζει πως ανατίθεται υποχρεωτικά σε ανεξάρτητο διαχειριστή η διαχείριση των τιτλοποιηθεισών απαιτήσεων. Προβλέπεται δε η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχεται δυνατότητα αντικατάστασης του διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται και παύει η ισχύς της παρασχεθείσας εγγύησης όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις τιτλοποίησης απαιτήσεων τροποποιηθούν κατά τρόπο που αντίκεινται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου ή στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, με το νομοσχέδιο ορίζεται, ως ανεξάρτητος επόπτης (με απόφαση τον υπουργού Οικονομικών) φυσικό ή νομικό πρόσωπο με επαρκή εχέγγυα τεχνογνωσίας και ανεξαρτησίας για ανάληψη τον έργου παρακολούθησης σχετικά με τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων της τιτλοποίησης ως προς τις απαιτήσεις των προτεινόμενων διατάξεων, ενώ συνιστάται στο υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό τον Ελληνικού Δημοσίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ