ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μηχανισμό παρακολούθησης της εξέλιξης των «φεσιών» του Δημοσίου στήνει ο Χρήστος Σταϊκούρας

Μηχανισμό παρακολούθησης της εξέλιξης των «φεσιών» του Δημοσίου στήνει ο Χρήστος Σταϊκούρας
ΙΝΤΙΜΕ

Μεγάλο βάρος στην αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου, ώστε να μην δημιουργούνται νέα χρέη έχει δώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Στη βάση αυτή συνέστησε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών συντονιστική επιτροπή για την παρακολούθηση της εξέλιξης και τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Η επιτροπή αυτή έχει ως ρόλο την αντιμετώπιση της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και την υιοθέτηση των συστάσεων που έχει διατυπώσει για το θέμα το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μετά από ελέγχους που διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε φορείς του Δημοσίου για πάνω από ένας έτος, εντόπισε πλήθος προβληματικών διαδικασιών και παραλείψεων, τις οποίες περιέγραψε σε ειδική έκθεση που κατέθεσε στη Βουλή. Μεταξύ άλλων, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε τα εξής:

-Μη λεπτομερής απεικόνιση στις οικονομικές αναφορές της χρονολογικής ωρίμανσης των υποχρεώσεων από επιστροφές φόρων και λοιπές δαπάνες, οι οποίες ήταν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

-Μη τήρηση της νομοθεσίας περί υποχρέωσης καταβολής τόκων επί αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και μη αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού και καταβολής των τόκων στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι προέβαιναν στην υποβολή αίτησης για την καταβολή τους

-Ασάφειες και μη ορθή εφαρμογή του νομικού πλαισίου αναφορικά με τον ορισμό της έννοιας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από επιστροφή φόρων, με αποτέλεσμα να υφίσταται αμφισβήτηση ως προς το ύψος των υποχρεώσεων που δηλώνονταν ως ληξιπρόθεσμες και το χρονικό σημείο γέννησης των απαιτήσεων των φορολογουμένων.

-Καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων από επιστροφές φόρων που δεν είχαν επιλεχθεί να αξιολογηθούν με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου.

-Μη εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων λόγω μη κατανομής πίστωσης.

-Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων λόγω νομικών κωλυμάτων παρά την επάρκεια πιστώσεων στον Προϋπολογισμό (αφορά επίδικες ή αμφισβητούμενες υποχρεώσεις).

-Αδυναμία αυτόματης εξαγωγής συγκεντρωτικής και αναλυτικής αναφοράς σχετικά με τους συμψηφισμούς που διενεργήθηκαν επί οφειλών δικαιούχων προμηθευτών σε ΔΟΥ ή σε άλλους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

-Λανθασμένη βάση υπολογισμού της χρονολογικής ωρίμανσης των υποχρεώσεων.

-Λανθασμένο επιμερισμό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στη σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων.

-Μη συμμόρφωση του Μητρώου Δεσμεύσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

-Έλλειψη διακριτής παρακολούθησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων διάρκειας μεγαλύτερης του έτους.

-Προβληματικά δικαιολογητικά εξόφλησης (ενημερότητες, αποδεικτικά είσπραξης, κ.α.) συμβάσεων που δεν έχουν αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας η μη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελεί «συνεχή δράση» για την κυβέρνηση, το υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχεδιάζει έναν μηχανισμό που θα αντιμετωπίζει σε σημαντικό βαθμό την πολυνομία και την ασάφεια που διέπει σήμερα την καταγραφή και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και η οποία προβλέπει πιο συγκεκριμένες και μοντέρνες διαδικασίες, ώστε οι πιστώσεις να φθάνουν σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών στους προμηθευτές του Δημοσίου.

Στη βάση αυτή η ειδική επιτροπή που συνέστησε ο Χρήστος Σταϊκούρας θα προχωρεί:

-Στην παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων/ενεργειών και οριζόντιων μέτρων (π.χ. δημόσια παρακατάθεση, ενίσχυση φορέων με ανθρώπινο δυναμικό, επιμόρφωση υφιστάμενου προσωπικού κ.λπ.) ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης για τον περιορισμό των υπερήμερων χρεών.

-Στην υποβολή πρόσθετων προτάσεων και ο συντονισμός της εφαρμογής τους προς επίτευξη των στόχων που απορρέουν από το πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

-Στην καταγραφή των αναγκών των φορέων (π.χ. σε ανθρώπινο δυναμικό ή σε δράσεις επιμόρφωσης) και η κατάθεση σχετικών προτάσεων.

-Στη διαμόρφωση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, εφόσον απαιτείται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ