Σταϊκούρας: Θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί η επισκόπηση δαπανών στο Δημόσιο
Πηγή: ΙΝΤΙΜΕ/ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

Στην αποσαφήνιση ότι η επισκόπηση δαπανών στο δημόσιο τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα στη χώρα μας η επισκόπηση δαπανών αναπτύσσεται με βάση τις γενικές αρχές που έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ισχυρή κυβερνητική υποστήριξη, τη χρήση πιλοτικών εφαρμογών και την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχετικών δράσεων βάσει χρονοδιαγράμματος και δεικτών, καθώς και τη δημιουργία ενός συστήματος κινήτρων για τους φορείς.

«Επισκοπήσεις δαπανών έχουν διενεργηθεί και κατά το παρελθόν, τα έτη 2012, 2014, 2016-2017, 2018 και 2019. Κατά το τρέχον έτος υλοποιείται οριζόντια επισκόπηση δαπανών και δραστηριοτήτων, σε όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους αυτών Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η διαδικασία αυτή εξετάζει τόσο το σκέλος των δαπανών, όσο και τις δυνατότητες των φορέων για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αύξηση των εσόδων τους», είπε ο υπουργός.

Όπως τόνισε, ιδιαιτέρα εξετάζονται:

  • Η διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος, μέσω επισκόπησης δαπανών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με τομεακές παρεμβάσεις.
  • Η διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης εξοικονομήσεων από οριζόντιες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, της βελτίωσης της διαχείρισης του στόλου των κρατικών οχημάτων, του περιορισμού της ενεργειακής και της τηλεφωνικής δαπάνης και της δαπάνης ύδρευσης, καθώς και της αποδοτικότερης παρακολούθησης και διαχείρισης αποθηκών και αποθεμάτων.
  • Τέλος, η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων επισκόπησης δαπανών που έχουν συμφωνηθεί, μέσω χρονοδιαγράμματος και δεικτών.

Κατά τον υπουργό η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων θα έχει πολλαπλές, πολλαπλασιαστικές, θετικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική διαχείριση. Μεταξύ άλλων:

  • Θα εντοπιστούν, μέσω της επισκόπησης δαπανών, περιοχές που μπορούν να οδηγήσουν σε απελευθέρωση πόρων, προκειμένου αυτοί να διατεθούν σε κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες.
  • Θα ενσωματωθούν οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο των επισκοπήσεων δαπανών στα όρια και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, τόσο σε επίπεδο ανάλωσης πιστώσεων όσο και σε επίπεδο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ενεργειών.
  • Θα υπάρξει συστηματική σύνδεση του προϋπολογισμού επιδόσεων με τις επισκοπήσεις δαπανών, για την υποστήριξη ορθολογικότερων αποφάσεων ανακατανομής των πόρων.
  • Θα βελτιωθεί η παρουσίαση του προϋπολογισμού, με τη σταδιακή εισαγωγή προϋπολογισμού επιδόσεων, που περιλαμβάνει, πέραν των χρηματικών πόρων που απαιτούνται, και κύρια στοιχεία επίδοσης.
  • Θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση.
Διαβάστε επίσης