ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις αγορές η Ελλάδα: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 15ετούς ομολόγου

Στις αγορές η Ελλάδα: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 15ετούς ομολόγου
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / INTIME NEWS

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για 15ετές ομόλογο λήξης το 2035 και σύμφωνα με πληροφορίες η υπερκάλυψη της έκδοσης είναι δεδομένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από τους αναδόχους της έκδοσης (BNP Paribas, Barclays, BofA, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan) οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό των 2-2,5 δισ. ευρώ που θέλει να αντλήσει η Ελλάδα.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) τοποθέτησε το ενδεικτικό επιτόκιο στο 1,97%, ήτοι 175 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap (το mid swap σήμερα διαμορφώνεται στις 22 μονάδες).

Σήμερα οι αποδόσεις των υπό διαπραγμάτευση ελληνικών ομολόγων υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου σημείωσε πτώση έως το 1,148%, η απόδοση του ελληνικού πενταετούς ομολόγου υποχώρησε έως το 0,324%, ενώ η απόδοση του 13ετούς ομολόγου λήξεως 2032 σημείωσε απόδοση έως 1,586%.

Η έκδοση του 15ετούς ομολόγου γίνεται με τους εξής όρους:

- Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 15 ετών.

- Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, θα είναι δε καταχωρημένα στο σύστημα άυλων τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0128016731.

- Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι 1.000 ευρώ.

- Κατά την ημερομηνία έκδοσής τους τα ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.

- Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 20 μονάδες βάσης (0,20%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της έκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σύμβαση κάλυψης.

- Το επιτόκιο των ομολόγων θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

- Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των 1.000 ευρώ, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual icma) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

- Η εξόφληση των ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος.

- Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

- Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το σύστημα άυλων τίτλων της ΤτΕ.

- Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

-Τα ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων και στη διατραπεζική αγορά.

Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των ομολόγων (settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία έκδοσης των ομολόγων.

- Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

- Τα ομόλογα και το ομολογιακό δάνειο υπόκεινται στους ενιαίους κανόνες τροποποίησης τίτλων με συλλογικές διαδικασίες (κανόνες συλλογικής δράσης).

- Οι όροι των ομολόγων και του ομολογιακού δανείου διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια.

- Το ομολογιακό δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πληροφοριακό δελτίο και στη σύμβαση κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας των βασικών διαπραγματευτών αγοράς.

- Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και δικηγορική εταιρεία Κουταλίδη, απευθείας ή μέσω οποιουδήποτε μέλους της κοινοπραξίας των τραπεζών που λειτουργούν ως ανάδοχοι στην σχετική έκδοση και χρησιμοποιούν τις νομικές υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της έκδοσης , η οποία αμοιβή δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των 250.000 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ