ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση εφημερίδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση εφημερίδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
INTIME

Βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και με την εισήγηση ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής θα χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αναφέρει πως επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων μπορούν να χρηματοδοτούνται διαμέσου ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

Τα εν λόγω προγράμματα χρηματοδότησης θα υλοποιούνται με την υποστήριξη ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συστήνεται για τον σκοπό αυτό. Η εν λόγω Γνωμοδοτική Επιτροπή θα αποτελείται, κατά περίπτωση, από πέντε έως επτά μέλη, εκπροσώπους ενώσεων συντακτών και ιδιοκτητών εφημερίδων, καθώς και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η διατύπωση απλής γνώμης για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στα προγράμματα χρηματοδότησης, στη βάση ειδικότερων κριτηρίων που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των εντύπων. ιδίως ως προς την τήρηση της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως προσδιορίζονται στους σχετικούς Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, θα καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν στα προγράμματα χρηματοδότησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής, το ύψος της ενίσχυσης, η διάρκεια των προγραμμάτων και ο έλεγχος τους.

Ακόμη, με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται και οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούν να ανέλθουν μέχρι το ύψος του ποσού της ενίσχυσης, πάντως ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, και οι οποίες θα μπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στα προγράμματα χρηματοδότησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ