ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς οι Αρχές ξετύλιξαν το «κουβάρι» της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πώς οι Αρχές ξετύλιξαν το «κουβάρι» της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΙΝΤΙΜΕ

Διορία έως τις 23 Μαΐου έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προκειμένου να αναμορφώσει τις οικονομικές της καταστάσεις, ως προς το μέγεθος των άυλων περιουσιακών της στοιχείων.

Τα δηλωθέντα άυλα περιουσιακά στοιχεία της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ στις 31/12/2018 ήταν 25,4 εκατ. ευρώ, όταν στις 31/12/2017 ήταν στα 19,70 εκατ. ευρώ και στις 31/12/2016 στα 16,54 εκατ. ευρώ. Αυτή η διαρκής αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας τράβηξε την προσοχή των ελεγκτικών Αρχών και συγκεκριμένα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία διαβουλεύθηκε με τον ορκωτό ελεγκτή της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για την τεκμηρίωση των στοιχείων.

Δεδομένου ότι οι επαληθεύσεις που έγιναν δεν ήταν επαρκής - πληροφορίες αναφέρουν πως δεν επαληθεύτηκαν περίπου 10 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 25,4 εκατ. ευρώ που εμφάνιζε η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ως άυλα περιουσιακά στοιχεία της- η ΕΛΤΕ συνέταξε ειδικό πόρισμα το οποίο και έστειλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Κεφαλαιαγορά έδρασε με ταχύτητα ανέστειλε την διαπραγμάτευση της μετοχής της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ζήτησε από την Διοίκηση της εταιρείας να αναμορφώσει τα οικονομικά της μεγέθη.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την αξία κτήσεως και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις (συντελεστή απόσβεσης 20% για την MLS) του κόστους ανάπτυξης των προϊόντων μιας εταιρείας. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως σε λογισμικά προγράμματα, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από τρίτους είτε είναι εσωτερικώς δημιουργούμενα από το τμήμα ανάπτυξης της εταιρείας.

Σύμφωνα με την MLS, oι επενδύσεις της εταιρείας σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στη χρήση 2018 σε 8,3 εκατ. ευρώ. Για τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (MAIC) το ύψος των επενδύσεων για το 2018 ανήλθε σε 5,2 εκατ. ευρώ. Το ύψος των επενδύσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία στους τομείς της κινητής τηλεφωνίας και των Tablets ανήλθε σε 3,2 εκατ. ευρώ.

Να διευκρινισθεί πως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε απόσβεση με βάση την ωφέλιμη ζωή που έχει εκτιμήσει η διοίκηση της εταιρείας, ενώ σε ετήσια βάση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους.

Λόγω του σημαντικού ύψους του κονδυλίου και της φύσης της δραστηριότητας της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ο ορκωτός αναγνώρισε την συγκεκριμένη περιοχή ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. Η ΕΛΤΕ ξετύλιξε το κουβάρι και έτσι φθάσαμε στην αποκάλυψη των «φουσκωμένων» άυλων περιουσιακών στοιχείων της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ