ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιους αφορά η νέα παράταση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Ποιους αφορά η νέα παράταση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
INTIME

Εκδόθηκε έγγραφο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με θέμα τη νέα παράταση των προθεσμιών υποβολής α) των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικών περιόδων 01/2020, 02/2020 και 03/2020, για την υπαγωγή των υπαλλήλων λειτουργών του Δημοσίου, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 και β) των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μισθολογικών περιόδων 02/2020, 03/2020 και 04/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 123/Συν.12η/21.5.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και, αφού λήφθηκαν υπόψη τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID–19, με την έκδοση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και των κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικών αποφάσεων, εγκρίθηκε η παράταση των προθεσμιών της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μισθολογικών περιόδων 01/2020, 02/2020 και 3/2020, για την υπαγωγή των υπαλλήλων–λειτουργών του Δημοσίου, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στον e-ΕΦΚΑ, στο εξής θα αναφέρεται ως «ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα», καθώς και των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μισθολογικών περιόδων 02/2020, 03/2020 και 04/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, ως εξής:

- Υποβολή της ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα, μισθολογικής περιόδου 1/2020 και της ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ,
μισθολογικής περιόδου 02/2020, μέχρι τη Δευτέρα 15/06/2020.

- Υποβολή της ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα, μισθολογικών περιόδων 02/2020 και 03/2020 και της ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, μισθολογικής περιόδου 03/2020 και 04/2020, μέχρι την Τετάρτη 15/07/2020, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Τονίζεται ότι η υποβολή της ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα, μισθολογικής περιόδου 04/2020 και της ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, μισθολογικής περιόδου 5/2020, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ήτοι έως τις 30/06/2020.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω ΑΠΔ, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η παράταση αφορά μόνο στην υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στις οποίες περιλαμβάνονται οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι–λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Η υποβολή των ΑΠΔ για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που συνδέονται με εργασιακές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου- αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ) και (ΙΔΟΧ) -θα πραγματοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω ΑΠΔ, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ