ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση

Κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση
ΙΝΤΙΜΕ

Σήμερα ή αύριο θα κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών, Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου και Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», το οποίο επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εποπτεία των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεων και στη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες στο νομοσχέδιο θα συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις που θα ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το νομοσχέδιο, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, περιλαμβάνει διατάξεις που αποσκοπούν στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου στοχεύει στην αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, το οποίο μέχρι σήμερα διέπεται από τον ν.3016/2002.

Η εν λόγω επικαιροποίηση καθίσταται επιτακτική, αν λάβει κανείς υπόψη τόσο την πάροδο σχεδόν δύο δεκαετιών από την εισαγωγή του ισχύοντος πλαισίου, όσο και την πρόσφατη, με τον ν.4548/2018, αναμόρφωση του δικαίου που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών.

Το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου στοχεύει στην εισαγωγή διατάξεων που συντείνουν στην ανάπτυξη της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, ορισμένες εκ των οποίων ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις του ενωσιακού δικαίου ή θεσπίζουν εφαρμοστικά μέτρα για αυτές.

Αξίζει να σημειωθεί πως με διάταξη που θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα μετέχει και μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, το οποίο θα καταλάβει τη θέση που μέχρι πρότινος κατείχε η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ.

Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου, θα παραταθεί έως τέλος Ιουλίου η θητεία του Αυστριακού Μάρτιν Τζούρντα στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Αν και κανονικά η τριετής θητεία του Τζούρντα ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου, θα παραταθεί λόγω των περιπλοκών που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού και οι οποίες δεν επέτρεψαν την έγκαιρη αξιολόγησή του από την Επιτροπή Επιλογής (selection panel) του ΤΧΣ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ