ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία νομιμοποιεί αναδρομικά «κατά παρέκκλιση» δαπάνες της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

Τροπολογία νομιμοποιεί αναδρομικά «κατά παρέκκλιση» δαπάνες της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής
INTIME NEWS/ ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Παράτυπες και παράνομες δαπάνες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής ύψους 5,6 εκατ. ευρώ νομιμοποιεί εκπρόθεσμη τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα, από τις εν λόγω δαπάνες το 1,6 εκατ. ευρώ έχει πραγματοποιηθεί εντός του 2020.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροπολογία ρυθμίζονται οικονομικές εκκρεμότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής που αφορούν σε πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο για την κάλυψη έκτακτων, επιτακτικών και επειγουσών αναγκών από το έτος 2016 μέχρι σήμερα, για τις οποίες υπήρχαν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Ειδικότερα η ρύθμιση αφορά κυρίως δαπάνες για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, στις οποίες παρατηρήθηκαν παρατυπίες και ελλείψεις ως προς την τήρηση επιμέρους διατάξεων του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016), δαπάνες για τις οποίες, δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο π.δ. 80/2016 για την ανάληψη υποχρεώσεων στο πλαίσιο του δημοσίου λογιστικού και οι οποίες έχουν υπογραφεί από μη εξουσιοδοτημένα όργανα, καθώς και δαπάνες που παρουσιάζουν μια σειρά προβλημάτων και παρατυπιών, λόγω «μη σαφούς κατανόησης του πολύπλοκου νομικού - θεσμικού πλαισίου».

Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρει πως με το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων επιχειρείται η «επανεκκίνηση» της λειτουργίας των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής σε μια νέας, ουσιαστική, λειτουργική και αποτελεσματική βάση και πως παράλληλα «αποκαθίσταται η αξιοπιστία των υπηρεσιών προς τους προμηθευτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση του προϋπολογισμού και του προγράμματος προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής».

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 1

Ρύθμιση οφειλών - ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Δαπάνες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2016 ως την έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν σε αρτοτροφοδοσία κρατουμένων, προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ειδών καθαριότητας, πετρελαίου θέρμανσης ή κίνησης, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού και οχημάτων, καθώς και σε δαπάνες λοιπών αγαθών και υπηρεσιών, Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α' 147) και του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και του π.δ. 80/2016 (Α' 145), και εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ετών αναφοράς».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ