ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μνημόνιο συνεργασίας ΑΑΔΕ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Μνημόνιο συνεργασίας ΑΑΔΕ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας
INTIME/ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας κατέληξαν ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος Μπίνης με στόχο τη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. 

Η επιτυχής συνεργασία των δύο φορέων στηρίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών, πορισμάτων και ευρημάτων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη συνεργειών στην κοινή προσπάθεια των δύο Αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της λογοδοσίας.

Να σημειωθεί πως τα τελευταία έτη η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχής, στην ενίσχυση της δυνατότητας επίτευξης των στρατηγικών στόχων της, μέσω κυρίως της αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, των μηχανισμών ελέγχου (συστημάτων εσωτερικού ελέγχου) και της χρηστής διακυβέρνησης του φορέα.

Το 2019 ολοκληρώθηκαν 29 εσωτερικοί έλεγχοι (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), έναντι 29 που ήταν ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2019.

Σημαντικό μέρος του έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ είναι η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των συμφωνηθεισών ενεργειών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες (follow up).

Οι συνεργασίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτό και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αποδίδουν ουσιαστικά, καθώς το 61% των συμφωνηθεισών ενεργειών έχει υλοποιηθεί, ενώ εξακολουθεί η παρακολούθηση του 39% αυτών.

Επιπλέον, κατά τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων παρασχέθηκε και συμβουλευτικό έργο, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις με υπόνοια απάτης ή κακοδιοίκησης, για τις οποίες ενημερώθηκαν οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ