ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 100% η φορολογική έκπτωση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη - Πώς θα ελέγχονται οι δαπάνες

Στο 100% η φορολογική έκπτωση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη - Πώς θα ελέγχονται οι δαπάνες
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/ ΙΝΤΙΜΕ

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που εκδόθηκε σήμερα ενεργοποιεί τις διατάξεις του νόμου 4712/2020, με τον οποίο το ποσοστό φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκε από το 30% στο 100% και εισήχθη νέα εναλλακτική διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο ορίζεται ότι εναλλακτικά η επιχείρηση συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) θα καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες.

Όπως ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ, η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί και οι ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, θα πρέπει να εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος. Οι εκθέσεις ελέγχου θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που θα διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος θα διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστον στο 5% των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση θα διαβιβάζεται στην ΕΛΤΕ για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ