ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτωχευτικό: Φοροαπαλλαγές και αυξήσεις σε ασφαλιστικά συμβόλαια προβλέπει ο νέος νόμος

Πτωχευτικό: Φοροαπαλλαγές και αυξήσεις σε ασφαλιστικά συμβόλαια προβλέπει ο νέος νόμος
INTIME NEWS/ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» με τις διατάξεις του οποίου θεσπίζεται Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας και εισάγονται ρυθμίσεις των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την επιδότηση της καταβολής δόσεων για την αποπληρωμή των δανείων, που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 100 εκατ. ευρώ περίπου για καθένα από τα έτη 2021 έως και 2025.

Παράλληλα, προβλέπει πως η ωφέλεια των νομικών προσώπων, καθώς και των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και η οποία προκύπτει από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών τους στη βάση των διατάξεων του εν λόγω νομοσχεδίου, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Ακόμη, άρθρο του νομοσχεδίου παρέχει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, δίνοντας το δικαίωμα στον λήπτη της ασφάλισης να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον δεν συμφωνεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής.

Το σχέδιο νόμου χωρίζεται σε πέντε μέρη ως εξής:

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 1. Θεσπίζεται διαδικασία πρόσβασης των οφειλετών σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας, στα οποία περιλαμβάνονται Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης του οφειλέτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), Γραφεία Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) και επαγγελματικούς φορείς, όπως επιμελητήρια και επαγγελματικούς συλλόγους.
 2. Παρέχεται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, η δυνατότητα εκκίνησης της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών: σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, με την υποβολή αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, στο Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και τους χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κλ.π.) κοινοποιώντας σχετική πρόσκληση στον οφειλέτη.
 3. Επιβάλλεται προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, άλλως η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.
 4. Υπογράφεται από τους συναινούντες πιστωτές και τον οφειλέτη σύμβαση αναδιάρθρωσης, εφόσον πρόταση ρύθμισης, που κατατίθεται από χρηματοδοτικούς φορείς, εξασφαλίσει τη συναίνεση τον οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων) των χρηματοδοτικών φορέων και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο. Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τούς.
 5. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης να συναινούν σε αναδιάρθρωση και διαγραφή των οφειλών προς αυτούς καθώς και να καταρτίζουν με τους οφειλέτες διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών.
 6. Παρέχεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για πέντε έτη από την ημερομηνία της αίτησης, σε οφειλέτες, που έχουν ρυθμίσει ή δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών τις οφειλές τούς προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, επιδότηση της καταβολής δόσεων για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τούς. Το ύψος της ως άνω επιδότησης κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση τον νοικοκυριού του οφειλέτη.
 7. Θεσπίζεται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών, η οποία πληρούται, όταν κανείς από τούς μη συναινούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.
 8. Τροποποιείται η απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης και πλέον απαιτείται συναίνεση του 50% κάθε κατηγορίας πιστωτών.
 9. Προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα παροχής συναίνεσης επί συμφωνιών εξυγίανσης υφίσταται όταν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, ο διαχειριστής ή το όργανο διοίκησής του, το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), δημόσιες επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εν λόγω συναινούν σε συμφωνίες εξυγίανσης, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και συγκεκριμένα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με την προϋπόθεση πως οι φορείς αυτοί αναμένεται να βρεθούν σε καλύτερη θέση σε σχέση με το σενάριο της πτώχευσης.
 10. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης με ορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις ως προς τους πιστωτές καθώς και τους περιορισμούς ως προς την επίπτωση της συμφωνίας σε εργασιακά δικαιώματα (δεν θίγονται κεκτημένα δικαιώματα σε επαγγελματικές συντάξεις, το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και εργασιακής κινητοποίησης των εργαζομένων κ.λπ.).
 11. Προβλέπεται ότι η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας, το δικαστήριο μπορεί: i) να απαγορεύσει την καταγγελία συμβάσεων τις οποίες κρίνει ουσιώδεις για τη λειτουργία της επιχείρησης μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συμφωνίας εξυγίανσης, ii) να επιτρέψει τη δανειοδότηση του οφειλέτη άνευ ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης. Τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα μπορεί να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνοφειλετών τον οφειλέτη, εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος.
 12. Επανακαθορίζεται η διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αιτιολογία απόφασης επικύρωσης καθώς και τη δημοσίευσή της.
 13. Διατηρείται, έναντι όλων, το δικαίωμα ακύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, διαγράφεται όμως ως λόγος η ουσιώδης μη εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης.
 14. Συνιστάται Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τον υπουργείου Οικονομικών.

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Επαναπροσδιορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

 1. Επανακαθορίζονται ο σκοπός της πτώχευσης (αποσκοπεί στην επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά παραγωγικές χρήσεις, σε κάθε περίπτωση εντός της συντομότερης κατά το δυνατόν προθεσμίας), οι υποκειμενικές και αντικειμενικές προϋποθέσεις για κήρυξη πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων.

Συγκεκριμένα: i) Πτωχευτική ικανότητα έχουν εφεξής το σύνολο των φυσικών προσώπων καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα. ii) Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών και επομένως μπορεί να κηρύσσεται σε πτώχευση, όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή τον υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Το περιεχόμενο της αίτησης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κήρυξη της πτώχευσης (η αίτηση μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά) καθώς και το περιεχόμενο της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης (το πτωχευτικό δικαστήριο αποφαίνεται περί της εκποίησης των κατ' ιδίαν περιουσιακών στοιχείων ή περί της εκποίησης τον συνόλου του ενεργητικούς της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής).

 1. Ορίζεται ότι η απόφαση κήρυξης της πτώχευσης υπόκειται στο ένδικό μέσο της ανακοπής.
 2. Καταχωρείται εφεξής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας κάθε δημοσίευση ή δημοσιοποίηση αποφάσεων και πράξεων που αφορούν στην πτώχευση.
 3. Προβλέπεται ρητά ότι η πτώχευση δεν αποτελεί εφεξής λόγο στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 4. Ανήκει στην πτωχευτική περιουσία το μέρος του ετησίου εισοδήματος που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη και ορίζονται τα ετήσια εισοδήματά τον, τα οποία εξαιρούνται της πτωχευτικής περιουσίας.
 5. Ορίζεται ότι πτωχευτικά χρέη προς το Δημόσιο είναι οι απαιτήσεις του Δημοσίου κατά του οφειλέτη, οι οποίες γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης, ανεξαρτήτως τον χρόνου βεβαίωσής τους.
 6. Συνοφειλέτης και εγγυητής συνεχίζουν και μετά την πτώχευση να ευθύνονται έναντι τον πιστωτή, ανεξαρτήτως τυχόν απαλλαγής του πρωτοφειλέτη.
 7. Η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη και αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων τον οφειλέτη την εξηκοστή ημέρα από την κήρυξη της πτώχευσης.
 8. Εισάγεται η υποχρέωση του συνδίκού να συνάπτει συμβάσεις μόνο όταν αυτές συνδέονται με τις τρέχουσες εργασίες της πτώχευσης.
 9. Προβλέπεται ότι η σύμβαση μεταβιβάζεται ως σύνολο και ο αποκτών υπεισέρχεται στη θέση τον οφειλέτη, ως οιονεί καθολικός διάδοχος, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, πλην των πτωχευτικών που βαρύνουν μόνον την πτωχευτική περιουσία.
 10. Εξαιρούνται από τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ανάκλησης, οι οικειοθελείς παραχωρήσεις ακινήτων προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα.
 11. Ορίζεται ρητά ότι δεν αποτελούν καταδολιευτικές πράξεις και δεν ανακαλούνται οι δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζόμενων.
 12. Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων περί αστικής ευθύνης διοικητών εταιρειών, σε περίπτωση παύσης πληρωμών και σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο για το οποίο δεν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη των εταίρων για το σύνολο των εταιρικών χρεών.
 13. Ορίζεται πρωτοδίκης ή ειρηνοδίκης κατά περίπτωση, ως εισηγητής σε πτώχευση με κύριο γνώμονα την προηγούμενη εμπειρία σε πτωχεύσεις και την τυχόν μετεκπαίδευση σε θέματα πτωχεύσεων.
 14. Παρέχεται η δυνατότητα στον εισηγητή να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή τον οφειλέτη ενώπιον του για τη διεκπεραίωση της πτωχευτικής διαδικασίας.
 15. Ορίζεται ως σύνδικος, στην περίπτωση αίτησης από πιστωτή, ο προτεινόμενος, είτε από τον αιτούντα είτε από τον παρεμβαίνοντα, που έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση κατά του οφειλέτη.
 16. Παρέχεται η δυνατότητα στη μειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 10% των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, να ζητήσουν τη σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών με θέμα την αντικατάσταση τον συνδίκου.
 17. Παρέχεται η δυνατότητα στο σύνδικο να λάβει χρηματοδότηση για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών και εξόδων της πτώχευσης, εφόσον προηγουμένως λάβει σχετική έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών.
 18. Ορίζεται ότι, η επικύρωση του πρακτικού, που αφορά στο συμβιβασμό επί απαιτήσεων, έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.
 19. Παρέχεται η δυνατότητα στο σύνδικο, να υποβάλλει εγκλήσεις ή αγωγές κατά προσώπων, που με τις πράξεις τούς, προ της κήρυξης της πτώχευσης, επηρέασαν δυσμενώς την περιουσιακή κατάσταση τον οφειλέτη και συντέλεσαν στην παύση πληρωμών του.
 20. Ορίζεται μεγαλύτερη προθεσμία για την αναγγελία απαίτησης πιστωτή (3 μήνες από τη δημοσιοποίηση της κήρυξης σε πτώχευση αντί του 1, που ισχύει). Επίσης, ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις του Δημοσίου αναγγέλλονται το αργότερο μέχρι τη σύνταξη του τελευταίου πίνακα διανομής, δεν υπόκεινται στη διαδικασία επαλήθευσης και συμμετέχουν μόνο σε διανομές που δεν έχουν διαταχθεί μέχρι την αναγγελία τους.
 21. .Προβλέπεται ότι η αναγγελία της απαίτησης πιστωτή γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας αντί στον γραμματέα των πτωχεύσεων, που ισχύει σήμερα.
 22. Απλουστεύεται η διαδικασία επαλήθευσης των πιστώσεων, η οποία γίνεται πλέον από τον σύνδικο με αντιπαραβολή των εγγράφων του πιστωτή προς τα βιβλία και λοιπά έγγραφα τον οφειλέτη.
 23. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας, ως συνόλου ή των επιμέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, καθώς και των κατ' ιδίαν στοιχείων της (κινητών και ακινήτων), μέσω διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
 24. Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος το όφελος που προκύπτει από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου χρεών νομικών προσώπων, καθώς και φυσικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 25. Διευρύνονται οι περιπτώσεις απαλλαγής από τέλη χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο φόρο ή τέλος (πλην Φ.Π.Α.), στις οποίες περιλαμβάνονται εφεξής οι συμβάσεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη, που συνάπτεται βάσει και συνεπεία των διατάξεων τον υπό ψήφιση νομοσχεδίου.
 26. Καθορίζεται απλοποιημένη διαδικασία στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου. Η υποβολή αίτησης για την υπαγωγή στο σχετικό μέτρο, απαλλάσσεται από την κατάθεση γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Επανακαθορίζονται δε, με ορισμένες τροποποιήσεις από το ισχύον πλαίσιο, οι όροι περάτωσης και παύσης των εργασιών της πτώχευσης και η διαδικασία λογοδοσίας τον συνδίκού.

29.α. Προβλέπεται, εντός των, κατά περίπτωση, αναφερόμενων προθεσμιών από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης ή την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, η απαλλαγή του, ως φυσικού προσώπου ή ως εκπροσώπου νομικού προσώπου, από κάθε οφειλή προς τούς πτωχευτικούς πιστωτές.

β. Επανακαθορίζονται, με ορισμένες τροποποιήσεις, διατάξεις τον υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία πτώχευσης.

γ. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, μεταξύ των οποίων το ύψος, ο τρόπος καθορισμού, η είσπραξη και απόδοση του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού.

ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

 1. Ορίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για την εφαρμογή των διαδικασιών του υπό ψήφιση νόμου, στο πλαίσιο των οποίων συνιστάται Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

2.α. Διαμορφώνεται πλαίσιο στήριξης των ευάλωτων οφειλετών, ώστε να παραμένουν στην κύρια κατοικία τους, με μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος ή καταβολή μισθώματος σε Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.

β. Προβλέπονται οι ειδικές υποχρεώσεις του οφειλέτη σε περίπτωση λήψης επιδόματος στέγασης καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας.

γ. Ρυθμίζονται ο τρόπος επιλογής και οι αρμοδιότητες τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ο οποίος θα συμβάλλεται με το Δημόσιο, μέσω σύμβασης παραχώρησης.

 1. Παρέχονται νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών διοικητικών πράξεων σχετικά με τον προσδιορισμό των όρων της σύμβασης παραχώρησης ως προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, τον ορισμό διαδικαστικών θεμάτων πού αφορούν στην εκπλήρωση από τον εν λόγω Φορέα των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων τον κ.λπ..

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 1. Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμού των διαχειριστών αφερεγγυότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο: παρέχεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα (και όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα, όπως ισχύει) να ορίζονται σε θέση διαχειριστή φερεγγυότητας, προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Οικονομικών για τη σύσταση, συγκρότηση και τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας καθώς και της Επιτροπής Εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποίησης, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για το Μητρώο Διαχειριστών Φερεγγυότητας καθώς και για τα Πειθαρχικά Συμβούλια για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων των διαχειριστών αφερεγγυότητας, διευρύνονται οι κατηγορίες επαγγελματιών που δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα διαχειριστή φερεγγυότητας, επανακαθορίζονται τα κωλύματα για διορισμό διαχειριστή αφερεγγυότητας, προσδιορίζεται η έκταση της ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας έναντι τρίτων.
 2. Παρέχονται νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών διοικητικών πράξεων, αναφορικά με συγκρότηση των Επιτροπών Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και Εξετάσεων για την παροχή πιστοποίησης, τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών αυτών και των Πειθαρχικών Συμβουλίων κλπ.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.α. Προβλέπεται ότι ο οφειλέτης ή οι πιστωτές του νομιμοποιούνται να ασκήσουν αίτηση για την ανατροπή της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της, εφόσον καταθέσουν, ταυτόχρονα με την αίτηση αυτή, αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.

 1. Προβλέπεται δυνατότητα διαχείρισης ανάκτησης ενισχύσεων.

Ειδικότερα: α. Δύναται να υπαχθούν εκ των υστέρων, είτε σε κανονισμό για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minίmis) είτε στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. '702/2014 της Επιτροπής, εφόσον πληρούσαν τις προβλεπόμενες, κατά τον χρόνο χορήγησής τους, προϋποθέσεις, οι μεμονωμένες ενισχύσεις, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κατά το νόμο προϋποθέσεις και κρίθηκε ότι πρέπει ν ανακτηθούν σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β. Εάν η υπαγωγή, κατά τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή ή όταν αυτή δεν καλύπτει το σύνολο του προς ανάκτηση ποσού, τα προς ανάκτηση ποσά δύναται να συμψηφισ0ούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, βάσει νέου καθεστώτος de ιninimis.

 1. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής οικονομικών φορέων σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 2. Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας σύμφωνα με τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους, το δικαίωμα στον λήπτη της ασφάλισης να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον δεν συμφωνεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής.
 3. Δύναται, αναδρομικά από 1.1.2020, να ορίζεται ως διατάκτης δαπανών του προϋπολογισμού φορέων Κεντρικής Διοίκησης ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ή ο Υπουργός ή οποιοδήποτε άλλο όργανο του οικείου φορέα που έχει ορισθεί με απόφαση αυτών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ