ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Υπό σύσταση Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για την αξιοποίηση των πόρων

Ταμείο Ανάκαμψης: Υπό σύσταση Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για την αξιοποίηση των πόρων
INTIME NEWS/ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης συστήνει η κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργήσει το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 32 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και το εντασσόμενο σε αυτόν Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery and Resilience Facility).

Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» προβλέπει τη σύσταση στο υπουργείο Οικονομικών, Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία θα είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον υπουργό Οικονομικών.

Η εν λόγω υπηρεσία θα έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης πού θα διατεθούν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την τροπολογία η Ειδική Υπηρεσία θα καταργηθεί αυτοδικαίως την 31η.3.2027.

Ακόμη η ίδια τροπολογία αναφέρει πως με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών διορίζεται Διοικητής ως προϊστάμενος της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας. Η θητεία του Διοικητή θα είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητής θα λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα (56 χιλιάδες ευρώ) και με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) σε περίπτωση επίτευξης των οριζόμενων στόχων.

Επίσης η τροπολογία προβλέπει πως η Ειδική Υπηρεσία θα αποτελείται από συνολικά τρεις Διευθύνσεις και επτά τμήματα, πως θα υπάρχει Γραφείο Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας το οποίο θα επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του και πως θα συσταθούν οκτώ θέσεις συνεργατών για τις ανάγκες του Γραφείου του Διοικητή (εκ των οποίων τρείς δύναται να είναι μετακλητοί) και 40 θέσεις προσωπικού (29 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ, 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ και 2 θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής).

Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης θα βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αρμόδια δε για τη διαχείριση των πιστώσεων τον προϋπολογισμού, την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης τον προϋπολογισμού, την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών θα είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, η τροπολογία αναφέρει πως η Ειδική Υπηρεσία δύναται να συνάψει έως δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισθείσας αξίας έως 1,24 εκατ. ευρώ (και οι δύο), για την υποστήριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ