ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Σε 1,149 δισ. ευρώ το αποτέλεσμα προ προβλέψεων

Alpha Bank: Σε 1,149 δισ. ευρώ το αποτέλεσμα προ προβλέψεων
O διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ζημίες μετά από φόρους 1,3 δισ. ευρώ για το 2015 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 1.931,7 εκατ. ευρώ (+0,6%), κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία αντιστάθμισε το υψηλό κόστος χρηματοδοτήσεως, λόγω της αυξημένης εξαρτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) και τη μικρότερη συνεισφορά των χορηγήσεων.

- Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,8% το δ΄ τρίμηνο 2015, παρά την περαιτέρω μείωση του Ενεργητικού (-5% σε ετήσια βάση).

- Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση, λόγω της αναιμικής οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως, το γ΄ τρίμηνο 2015. Κατά το δ΄ τρίμηνο 2015, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 83 εκατ.ευρώ, ενισχυμένα από την αύξηση των ρυθμίσεων δανείων και τη χρήση καρτών, κυρίως, για συναλλαγές λιανικής.

Στις κύριες εξελίξεις η τράπεζα αναφέρει:

- Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,56 δισ. ευρώ με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της Συνολικής Αξιολογήσεως (Comprehensive Assessment-"CA") της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.

- Καθαρή κεφαλαιακή βάση χωρίς υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες ("CoCos") ή προνομιούχες μετοχές υπέρ του Δημοσίου. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε 89%, ενώ η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μειώθηκε σε 11%.

- Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 16,7% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1.149,3 εκατ. ευρώ, κυρίως, λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητας. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,8%, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού.

- Οι νέες καθυστερήσεις κατά το δ΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 214 εκατ. έναντι 520 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των ρυθμίσεων δανείων και των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων αυξήθηκε σε 69% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, ύστερα από προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους 3 δισ. ευρω΄το 2015, λαμβανομένου υπ' όψιν του συνολικού αποτελέσματος του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

O διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης, σε δηλώσεις του, αναφέρει ότι η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, το πιο ευνοϊκό νομικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και η αυξημένη επιχειρησιακή της δυνατότητα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, θα της επιτρέψει να προσφέρει μακροπρόθεσμες λύσεις στους πελάτες της, με σκοπό να επιτύχει την αύξηση της ανακτήσιμης αξίας του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων. «Το 2016, θα επιδιώξουμε τη βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας, μέσω πρωτοβουλιών για μείωση του λειτουργικού κόστους και περαιτέρω περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως. Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη εντός του 2016, καθώς η οικονομία αναμένεται να επιτύχει θετικούς ρυθμούς αναπτύξεως το β΄ εξάμηνο του έτους και, ακολούθως, να επανέλθει σε βιώσιμη πορεία» αναφέρει ο κ. Μαντζούνης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ