ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Συν-Εργασία»: Παράταση ως το τέλος Δεκεμβρίου για το πρόγραμμα

«Συν-Εργασία»: Παράταση ως το τέλος Δεκεμβρίου για το πρόγραμμα
Pixabay

Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2020 η ισχύς του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης, το γνωστό πρόγραμμα «Συν-Εργασία». 

Στην βάση του προγράμματος ο κρατικός προϋπολογισμός θα καλύπτει το 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν θα απασχολούνται. Μάλιστα η σχετική δαπάνη έως το τέλος του έτους προσδιορίζονται στα 35 εκατ. ευρώ. Τα δε μέτρα που θα λαμβάνονται για την υποστήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις περιφερειακών ενοτήτων θα καθορίζονται ανάλογα του επιδημιολογικού επιπέδου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό).

Συγκεκριμένα, γα τις περιφερειακές ενότητες που θα εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται τα εξής:

- Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγο επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ' ελάχιστο για 14 ημέρες, υπολογιζόμενη με βάση τα 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

- Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη. Επίσης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

- Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον μηχανισμό ΣυνΕργασία, για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή ενώ ορίζεται ρητά, ότι θα πρέπει να θέσουν σε εξ αποστάσεως εργασία υποχρεωτικά, το 40% των εργαζόμενων.

Αντίστοιχα μέτρα, με βάσει τους ΚΑΔ, προβλέπονται και για τις περιφερειακές ενότητεςπου υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό». Η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ, τη δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον μηχανισμό «Συν-Εργασία για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή, και την υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της περιφερειακής ενότητας.Όπως αποσφηνίζεται στους παραβάτες όλων των παραπάνω υποχρεώσεων, θα επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ