ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση της αποταμίευσης μέσω επενδύσεων στο Χρηματιστήριο – Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Αύξηση της αποταμίευσης μέσω επενδύσεων στο Χρηματιστήριο – Τι εξετάζει η κυβέρνηση
INTIME

Προτάσεις και κίνητρα για την αύξηση της ιδιωτικής αποταμίευσης στην Ελλάδα με την παράλληλη ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού διατύπωσε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με πρωτοβουλία του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γεωργίου Ζαββού.

Οι Έλληνες πολίτες εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά αποταμίευσης και μακροπρόθεσμης επένδυσης. Αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους υστέρησης της ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και, κατ’ επέκταση, ένας από τους σημαντικότερους λόγους υστέρησης του ΑΕΠ κατά κεφαλήν στην χώρα μας έναντι των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.

Η ενίσχυση της αποταμίευσης των νοικοκυριών και η διοχέτευση μεγαλύτερου μέρους των αποταμιεύσεων αυτών σε εταιρικές επενδύσεις αποτελούν σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ευημερία στην χώρα μας.

Στη βάση αυτή η επιτροπή εμπειρογνωμόνων πρότεινε να υιοθετηθούν και από τη χώρα μας πρακτικές και φορολογικά κίνητρα που έχουν βασιστεί στην ευρωπαϊκή εμπειρία και τα οποία κρίνεται ότι, μπορούν να εφαρμοστούν και στη χώρα μας, στο προσεχές διάστημα. Μεταξύ άλλων η επιτροπή προτείνει τα εξής:

-Τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων φυσικών προσώπων προς μακροπρόθεσμη επένδυση/αποταμίευση. Προτείνεται η θέσπιση ενός ειδικού ατομικού λογαριασμού - Αποταμιευτικός Επενδυτικός Λογαριασμός (ΑΠ.Ε.Λ.) - με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

-Τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για επένδυση από ιδιώτες επενδυτές σε ΜμΕ, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων που έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

-Την αξιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς για την ιδιωτικοποίηση εταιρειών του Ελληνικού Δημοσίου. Ενδεικτικά, την εισαγωγή στο Χ.Α. των προς αποκρατικοποίηση εταιρειών, όπως ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, Αερολιμένας Ε. Βενιζέλος, λιμάνια, αεροδρόμια, επενδυτικά οχήματα ακινήτων της ΕΤΑΔ, καθώς και άλλων εταιρειών έμμεσης συμμετοχής του Δημοσίου.

-Την έκδοση προμετόχων ή ομολόγων εταιριών του Δημοσίου και εισαγωγή τους στο Χ.Α. καθώς και η περαιτέρω διάθεση ποσοστού του Δημοσίου σε ήδη εισηγμένες εταιρείες.

-Την παροχή κινήτρων προς μεγάλες ΑΕ, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους στους οποίους η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και έχουν κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη, για την άντληση κεφαλαίων μέσω της εισαγωγής των μετοχών τους στο Χ.Α.

-Την παροχή κινήτρων για την αύξηση της διασποράς των μετοχών εταιρειών, τόσο κατά την αρχική εισαγωγή τους στο ΧΑ, όσο και σε ήδη εισηγμένων.

-Την κατάργηση/μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.

-Τη μείωση φορολογικού συντελεστή εισοδήματος, κατά ένα ποσοστό 50%, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και τις θυγατρικές αυτών που υπάγονται σε ενοποίηση λογιστικών καταστάσεων που έχουν την φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα και είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές, ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης στην Ελλάδα, ως ανταπόδοση για το αυξημένο κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης.

-Την παροχή φορολογικών κινήτρων για μερική πληρωμή των εργαζομένων τους μέσω μετοχών (stock options). Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε η αξία των μετοχών που διατίθενται στους εργαζόμενους ως αμοιβή με προγράμματα stock options, να εκπίπτει από τη φορολογητέα ύλη της επιχείρησης.

-Την επιδότηση εξόδων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, είτε άμεσα στις εταιρίες είτε έμμεσα ενισχύοντας τις διαμεσολαβούσες εταιρίες (Συμβούλους) που αναλαμβάνουν τη διαδικασία εισαγωγής.

-Την κατάργηση του φόρου επί τοκομεριδίων εταιρικών ομολόγων.

-Τη δημιουργία Εισηγμένων Επενδυτικών Κεφαλαίων (Listed Funds) με συνεπένδυση ευρωπαϊκών κονδυλίων ή/και συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ, Equifund κλπ. και ιδιωτών επενδυτών, τα οποία, μέσω της εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο, θα αποκτούν διεθνή αναγνωρισιμότητα και θα δύνανται να αντλούν συνεχώς περαιτέρω κεφάλαια από τη χρηματιστηριακή αγορά.

-Τη δραστική μείωση του φορολογικού συντελεστή στα ETF ή και κατάργησή του (κατά τα πρότυπα του Λουξεμβούργου), καθώς και στα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία είναι επενδυμένα, άνω κάποιου ελάχιστου ποσοστού (π.χ. 50%) σε ΜμΕ, IPOs και έργα υποδομών εθνικής εμβέλειας.

-Τη δημιουργία μικτών ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε ομόλογα & μετοχές «πράσινων» Α.Ε.

-Τη δημιουργία ΟΣΕΚΑ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ, ΟΕΕ ως ΣΔΙΤ με συνεισφορά ευρωπαϊκών κονδυλίων ή/και συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ, Equifund κλπ.

-Την ενοποίηση των συστημάτων αποϋλοποίησης των κινητών αξιών που εκδίδονται στην Ελλάδα.

-Την απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς και εισαγωγής, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος προετοιμασίας των εταιρειών.

-Τη νομοθέτηση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και για τις μη εισηγμένες εταιρίες και παροχή φορολογικών κινήτρων σε όσες μη εισηγμένες υιοθετούν το πλαίσιο αυτό.

-Την παροχή κινήτρων σε όσες εισηγμένες εταιρίες υιοθετούν τις αρχές του integrated reporting για τη δημοσίευση της χρηματοοικονομικής τους πληροφόρησης.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ