ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστολή Ενρία στους CEO των ελληνικών τραπεζών για την αποτίμηση των πιστωτικών κινδύνων

Επιστολή Ενρία στους CEO των ελληνικών τραπεζών για την αποτίμηση των πιστωτικών κινδύνων
AP Photo/Virginia Mayo, File

Ο επικεφαλής του Εποπτικού Βραχίονα της ΕΚΤ (SSM) Αντρέα Ενρία απηύθυνε επιστολή στους Διευθύνοντες Συμβούλους των ελληνικών συστημικών τραπεζών με την οποία τους δίνει κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό και την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από την πανδημία του κορωνοϊού. Ίδια επιστολή εστάλη από τον SSM σε όλους τους CEO των συστημικών τραπεζών της ευρωζώνης, τους οποίους καλεί να απαντήσουν στα θέματα που εγείρει η EKT έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Στην επιστολή Ενρία τονίζεται πως καθώς η πανδημία έχει προχωρήσει, οι εποπτικές δραστηριότητες της ΕΚΤ έχουν εντοπίσει ετερογενείς πρακτικές στην εφαρμογή των οδηγιών που είχε παράσχει ο SSM την 1η Απριλίου 2020 και έτσι προκύπτει εκ νέου η ανάγκη υποδείξεων ώστε να διασφαλισθεί ότι ο κίνδυνος αξιολογείται, ταξινομείται και μετράται επαρκώς στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η έγκαιρη παροχή κατάλληλων λύσεων σε οφειλέτες με προβλήματα και θα επιτευχθεί ο περιορισμός της συσσώρευσης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες, ελαχιστοποιώντας και μετριάζοντας τις επιπτώσεις.

«Από αυτήν την άποψη, είναι σημαντικό τα συστημικά ιδρύματα να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αποφυγής υπερβολικής προκυκλικότητας και της διασφάλισης ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν (ή θα αντιμετωπίσουν) αντικατοπτρίζονται επαρκώς στις εσωτερικές διαδικασίες μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων, στις οικονομικές καταστάσεις και στις κανονιστικές εκθέσεις», αναφέρει σχετικά ο Αντρέα Ενρία.

Στη βάση αυτή σημειώνει πως τα συστημικής σημασίας ιδρύματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν καλά δομημένες διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τους βιώσιμους από τους μη βιώσιμους οφειλέτες.

«Αυτή η διαδικασία θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη λήξη των μέτρων στήριξης που ισχύουν επί του παρόντος», σημειώνει ο επικεφαλής του SSM υπογραμμίζοντάς την ανάγκη ορθής χρήσης του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών απωλειών.

Κατά τον Ενρία, η ΕΚΤ αναμένει από τα συστημικά ιδρύματα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις εξής ορθές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου:

Πρώτον, τα συστημικά ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν βελτιώσει τις διαδικασίες τους, ώστε όλες οι τροποποιήσεις των συμβάσεων που χαρακτηρίζονται ως πιστωτικές διευκολύνσεις και περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για τις αναστολές καταβολής δόσεων δανείων (μορατόριουμ) να ταξινομούνται ανάλογα.

Δεύτερον, τα συστημικά ιδρύματα θα πρέπει τακτικά να αξιολογούν την αδυναμία των δανειζόμενων να πληρώνουν, συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων με γενική αναστολή πληρωμών, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές και διαθέσιμες πληροφορίες.

Τρίτον, από τη σκοπιά της διαχείρισης κινδύνων και προκειμένου να καθοριστούν κατάλληλες προβλέψεις για προληπτικούς σκοπούς, η ΕΚΤ είναι της άποψης ότι τα συστημικά ιδρύματα πρέπει να εντοπίζουν και να καταγράφουν οποιαδήποτε σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου σε πρώιμο στάδιο.

Τέταρτον, για να διασφαλιστεί η ορθή μέτρηση, διαχείριση και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, η ΕΚΤ θεωρεί απαραίτητο τα συστημικά ιδρύματα να εκτιμήσουν σωστά τις προβλέψεις τους χρησιμοποιώντας ρεαλιστικές παραμέτρους και παραδοχές που είναι κατάλληλες για το τρέχον περιβάλλον. Από αυτήν την άποψη, συνιστάται να συνεχίσουν να υιοθετούν τα βασικά σενάρια του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 με αμερόληπτο τρόπο.

Πέμπτον, η ΕΚΤ αναμένει από τα όργανα διαχείρισης των συστημικών ιδρυμάτων να ασκούν επαρκή εποπτεία στα κρίσιμα στοιχεία της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να αξιολογούν και παρακολουθούν επαρκώς τις διαδικασίες που έχουν τροποποιηθεί μετά την πανδημία.

Ο Ενρία αναφέρει πως η ΕΚΤ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα εποπτικών εργαλείων για να παρακολουθεί ενεργά το εάν οι τράπεζες εφαρμόζουν όλες τις πτυχές όσων αναφέρονται στην επιστολή του και αναφέρει πως ο SSM θα περιμένει την τοποθέτηση των τραπεζών στα όσα αναφέρονται στην επιστολή έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Εν συνεχεία η ΕΚΤ θα αξιολογήσει τις απαντήσεις που θα παρασχεθούν και θα συνεργαστεί με τις τράπεζες για να κατανοήσουν τις πρακτικές και το εποπτικό πλαίσιο, ειδικά στις περιπτώσεις που οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζονται δεν εξασφαλίζουν την ορθή διαχείριση και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ