ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες αλλαγές έρχονται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ποιες αλλαγές έρχονται στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
INTIME

Στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) προχωρεί η κυβέρνηση, θέτοντας το σχετικό σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελεί τον συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό διαβούλευσης και διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της χώρας. Επιδίωξη του υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης είναι η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να αποτελεί ενεργό συνομιλητή και συνεργάτη, με σκοπό τη διαμόρφωση συνθηκών κοινωνικής συνεννόησης και σύγκλισης, σε ένα κοινό όραμα για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας. Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η ουσιαστική ενδυνάμωση της ΟΚΕ αποτελούν προϋπόθεση για να φέρει σε πέρας, απρόσκοπτα, την υψηλής σημασίας αποστολή της.

Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών κατόπιν συνεργασίας με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και έχοντας αναλύσει καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, προχώρησε στην κατάρτιση ενός νομοσχεδίου που θα αναθεωρήσει ριζικά τον ιδρυτικό νόμο της ΟΚΕ, που είναι πλέον 27 ετών.

Το νομοσχέδιο «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής», το οποίο αναρτήθηκε χθες σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Τη διεύρυνση των θεματικών πεδίων αρμοδιότητας έκφρασης Γνώμης από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
  • Τη ρητή αναφορά σε αρμοδιότητες που αφορούν: (α) υποβολή προτάσεων για θέματα ίσης μεταχείρισης, (β) συμβολή της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στον περιφερειακό/τοπικό κοινωνικό διάλογο, (γ) σύνταξη ετήσιων εκθέσεων και υποβολή τους στη Βουλή των Ελλήνων.
  • Την υποχρέωση θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων υπεύθυνων για τον σχεδιασμό κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής (π.χ. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας) να αποστέλλουν τα πορίσματά τους στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ενισχύοντας την πληρότητα ενημέρωσης του θεσμού και ενθαρρύνοντας τυχόν συνέργειες.
  • Τη σύντμηση του χρόνου ανταπόκρισης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (15-20 ημέρες, αντί για 30-45 ημέρες) για την έκδοση Γνώμης, προκειμένου να μην καθυστερεί η νομοπαρασκευαστική διαδικασία.
  • Την αναθεώρηση της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, με παράλληλη αύξηση του συνολικού αριθμού μελών από 62 σε 66 και ίση εκπροσώπηση των τριών ομάδων, προκειμένου να καταστεί πιο πλουραλιστική και να ανταποκρίνεται στους σύγχρονους οικονομικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόβλεψη για πρώτη φορά εκπροσώπησης των νεοφυών επιχειρήσεων, των Ελλήνων εξαγωγέων και του Ναυτικού Επιμελητηρίου, δίνοντας το σήμα για τον προσανατολισμό της χώρας προς την εξωστρέφεια και την καινοτομία.
  • Την προώθηση της ισότητας των φύλων, με ενσωμάτωση ρήτρας για αντιπροσώπευση καθενός εκ των δύο φύλων τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των μελών της Ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
  • Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με αναλυτική αναφορά των ρητών αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης και διαχείρισής της.
  • Την υποχρέωση δημοσίευσης προϋπολογισμού και απολογισμού στον ιστότοπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την προώθηση της διαφάνειας και λογοδοσίας του θεσμού.
  • Την πρόβλεψη – για πρώτη φορά – της κατάρτισης Οργανισμού της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με στόχο να διασφαλιστεί η οργανωτική δομή, η στελεχιακή επάρκεια και η λειτουργική δυναμική του θεσμού.
  • Τη δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων για την άντληση επιστημονικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας κατά τη διατύπωση Γνωμών.

Η διαβούλευση επί του νομοσχεδίου θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17:00.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ