ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Δεσμευτική συμφωνία με Davidson Kempner για Galaxy και Cepal Holdings

Alpha Bank: Δεσμευτική συμφωνία με Davidson Kempner για Galaxy και Cepal Holdings
ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / ΙΝΤΙΜΕ

H Alpha Bank ανακοίνωσε την επίτευξη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρείες, που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP  αναφορικά με την πώληση έναντι 267 εκατ. ευρώ, του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member S.A. και την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Galaxy  ύψους 10,8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ποσό των 10,8 δισ. αναφέρεται στη συνολική λογιστική αξία βάσει της ημερομηνίας αναφοράς (cut-off date) της τιτλοποίησης.

Να σημειωθεί πως η Alpha Bank είχε αποτιμήσει το 80% της CEPAL στα βιβλία της στα 100 εκατ. ευρώ, ήτοι από τη συναλλαγή θα έχει καθαρό όφελος 167 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στη συναλλαγή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε τα εξής:

«Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy με τη διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία, Davidson Kempner. Πρόκειται για μία συμφωνία – ορόσημο για την Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα.

Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών και εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξ αρχής. Η Αlpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη».

Πληροφορίες για τη συναλλαγή

Αποφασιστική βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού της Αlpha Bank.

  • Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ισολογισμός της Αlpha Bank θα μετασχηματιστεί ριζικά, μειώνοντας τους δείκτες ΜΕΑ και ΜΕΔ στην Ελλάδα στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Σεπτέμβριο του 2020.
  • Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Αlpha Bank είναι εντός του αναμενόμενου πλαισίου, δηλαδή στις 280 μονάδες βάσης περίπου.
  • H εμπροσθοβαρής βελτίωση του ισολογισμού θα επιτρέψει στην Αlpha Bank να εξομαλύνει σε βάθος χρόνου το κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Πώληση του 80% της Νέας CEPAL

  • Εταιρεία, υπό την διαχείριση της Davidson Kempner, θα αποκτήσει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας CEPAL, ενώ η Αlpha Bank θα κατέχει το υπόλοιπο 20%. Η τράπεζα θα διατηρήσει συνήθη δικαιώματα διοίκησης στη Νέα CEPAL σύμφωνα με το ύψος της μειοψηφικής συμμετοχής της.
  • Η Αlpha Bank θα καταρτίσει με τη νέα CEPAL πολυετή σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση (η «Σύμβαση Διαχείρισης») των υφιστάμενων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους 8,9 δισ. ευρώ, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ. Η Σύμβαση Διαχείρισης έχει διάρκεια 13 έτη, με δικαίωμα παράτασης. Επιπλέον, η Νέα CEPAL θα διαχειρίζεται τα ΜΕΑ ύψους 10,8 δισ. ευρώ που περιλαμβάνονται στις Τιτλοποιήσεις Galaxy, καθώς και χαρτοφυλάκια τρίτων επενδυτών, ύψους 4,62 δισ. ευρώ.
  • Η αξία του 100% της Νέας Cepal αποτιμάται με βάση τη συμφωνία σε 267 εκατ. ευρώ, ενώ υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων το Τίμημα για την Τράπεζα προσαυξάνεται έως του ποσού των 68 εκατ. ευρώ. Στο τίμημα περιλαμβάνεται ποσό ύψους έως 17 εκατ. ευρώ, καταβλητέο μόνον εφόσον η συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση. Η Αlpha Bank, ως επικεφαλής κοινοπρακτικού σχήματος, έχει συμφωνήσει με την Davidson Kempner τους βασικούς όρους για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως 120 εκατ ευρώ., η εκταμίευση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Davidson Kempner.
  • Ο κύριοι Αρτέμης Θεοδωρίδης και Θεόδωρος Αθανασόπουλος παραμένουν επικεφαλής της Νέας CEPAL, από τις θέσεις του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, αντίστοιχα.

Πώληση των ομολόγων τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του Galaxy:

  • Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας θα πωληθεί σε μία εταιρεία, την οποία διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, έναντι τιμήματος που καταβάλλεται τοις μετρητοίς, ενώ η συνολική αξία του 100% των ομολογιών αυτών εκτιμάται σε Ευρώ 40 εκατ. Τα συνολικά έσοδα της Αlpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και του τιμήματος πώλησης των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχούν στο 35% περίπου της συνολικής λογιστικής αξίας του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου.
  • Η Αlpha Bank θα διατηρήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, και σκοπεύει να διανείμει το 44% των υπολειπόμενων ομολόγων στους μετόχους, με την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του 2021 και υπόκειται στην προηγούμενη λήψη όλων των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και κρατικών εγκρίσεων.

Η Deutsche Bank AG ενήργησε ως Κύριος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Αlpha Bank. Οι Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited, μAxia Ventures Group Ltd., Citigroup Global Markets Limited και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A., ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι. Η Deutsche Bank and η Alantra ενήργησαν ως από κοινού Κύριοι Διαμεσολαβητές για την Τιτλοποίηση Galaxy. Η Allen & Overy LLP and η White & Case ενήργησαν ως σύμβουλοι για θέματα διεθνούς δικαίου και οι Zepos & Yannopoulos και PotamitisVekris ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ