ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι φόροι «έτρεξαν», ποιοι υστέρησαν στο πρώτο τρίμηνο 2021

Ποιοι φόροι «έτρεξαν», ποιοι υστέρησαν στο πρώτο τρίμηνο 2021
Pixabay

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 σε 10,50 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 359 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5,714 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 6,605 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 1,822 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 3,4 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,36 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 494 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,50 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 658 εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12,492 δισ. ευρώ μειωμένα κατά 722 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 10,50 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 359 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 37 εκατ. ευρώ ή 8,7%.
 • Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 10 εκατ. ευρώ ή 21,8 %.
 • Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 30 εκατ. ευρώ ή 34,4%.
 • Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 26,7%.
 • Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 107,5%.
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 66 εκατ. ευρώ ή 2,9%.
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 575 εκατ. ευρώ ή 169,6% εκ των οποίων φόροι οχημάτων κατά 631 εκατ. ευρώ ή 763,6%.
 • Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 8,6%.
 • Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 316 εκατ. ευρώ ή 87,8%εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 159 εκατ. ευρώ ή 154,8%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 54 εκατ. ευρώ ή 14%.
 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 214 εκατ. ευρώ ή 6%.
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 164 εκατ. ευρώ ή 16,9%.
 • ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 10,9%.
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 45 εκατ. ευρώ ή 12,9%.
 • Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 22,5%.
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 73 εκατ. ευρώ ή 12,9% εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 12,1%.
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 435 εκατ. ευρώ ή 82%.
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 76 εκατ. ευρώ ή 12,5%.
 • Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 24 εκατ. ευρώ ή 8,4%.
 • Μεταβιβάσεις κατά 390 εκατ. ευρώ ή 25,4%.
 • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 301 εκατ. ευρώ ή 99,2%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 983 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 64 εκατ. ευρώ από το στόχο (1,047 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,11 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 303 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 ανήλθαν στα 17,22 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,549 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των υπό κατανομή πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγορία των μεταβιβάσεων εντός της περιόδου Ιανουαρίου - Μαρτίου, τελικά δεν μεταφέρθηκαν, κυρίως διότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και από πόρους του ΠΔΕ.

Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 437 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. Ομοίως αυξητικά κινήθηκαν και οι δαπάνες τόκων κατά 216 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 1,297 δισ. ευρώ (πληρωμές 2,192 δισ. ευρώ έναντι στόχου 895 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των ανωτέρω αυξημένων πληρωμών του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1,014 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 672 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.107 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 137 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν,

δ) η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 85 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία και

ε) η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 47 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 4,297 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων μέτρων κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων και τόκων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ