ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 7 Ιουλίου η κρίσιμη Γενική Συνέλευση της Attica Bank

Στις 7 Ιουλίου η κρίσιμη Γενική Συνέλευση της Attica Bank
INTIME

Στις 7 Ιουλίου αντί των αρχών Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica Bank, η οποία θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 και την ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν.4172/2013 για τον αναβαλλόμενο φόρο.

Οι αποφάσεις αυτές είναι σημαντικές για την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας. Σημειώνεται πως στο πρώτο τρίμηνο του 2021 η Attica Βank εμφάνισε ζημίες 5,83 εκατ. ευρώ, αρνητικά προ προβλέψεων έσοδα 5,69 εκατ. ευρώ, συνολικά έσοδα 10 εκατ. ευρώ και συνολικά έξοδα 15,78 εκατ. ευρώ.

Χθες η Διοίκηση της τράπεζας απηύθυνε τη σχετική πρόσκληση στους μετόχους και ανακοίνωσε και τα θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ως εξής:

 1. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
 2. α) Ανακοίνωση αντικατάστασης ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. - μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ ΄) εδ. α΄ του ν. 4449/2017 και β) Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ) εδ. β΄του ν. 4449/2017
 3. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Δημοσιοποίηση σύμβασης που έχει συναφθεί και εμπίπτει στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1β του ν. 4548/2018
 5. Τροποποίηση των άρθρων 8 (Έκδοση Ομολογιακού Δανείου), 28 (Καθαρά κέρδη) και 29 (Μερίσματα) του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 149Α του ν. 4261/2014.
 6. Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Τράπεζας για την περίοδο 2021-2022.
 7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων.
 8. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).
 9. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
 10. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.
 11. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).
 12. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).
 13. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
 14. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.
 15. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ΄ άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο
 16. Ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν.4172/2013 («DTC”), σχηματισμός ειδικού αποθεματικού, δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
 17. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1(β) του ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο.
 18. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ