ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Στα 213 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα κέρδη στο πρώτο εξάμηνο 2021

Alpha Bank: Στα 213 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα κέρδη στο πρώτο εξάμηνο 2021
Στα 213 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα κέρδη της Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο 2021. INTIME

Σε 213 εκατ. ευρώ ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο 2021, τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank, ενώ συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy, το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημία 2,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό σχέδιο της τράπεζας.

Στο δεύτερο τρίμηνο 2021 το καθαρό έσοδο τόκων μειώθηκε κατά 7,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε ευρώ 371 εκατ., λόγω του χαμηλότερου αναδρομικού οφέλους του προγράμματος TLTRO-III και της αποαναγνώρισης της περιμέτρου των δανείων Galaxy, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε ευρώ 260,9 εκατ., λόγω της αύξησης των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά το ήμισυ από την αρχή του έτους (-44%) και διαμορφώθηκε σε 23,8%, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο για μονοψήφιο δείκτη NPE έως τα μέσα του 2022.

Tα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητα από την αρχή του έτους. Ο δε δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ομίλου ανέρχεται σε 54%, ενώ στην Ελλάδα σε 49%. Σε επίπεδο ομίλου, ο δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων ανέρχεται σε 84%, ενώ ο συνολικός δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 126%.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 83% στο τέλος Ιουνίου 2021, έναντι 96% το προηγούμενο έτος, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα στην τράπεζα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγχώρια πιστωτική ανάπτυξη που θα προκύψει στο πλαίσιο αξιοποίησης των πόρων του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το β’ εξάμηνο του 2021. επιπλέον, σε επίπεδο ομίλου ο δείκτης κάλυψης ρευτότητας ανήλθε σε 164%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου τα εξής:

«Τον Μάιο πραγματοποιήσαμε μία συναλλαγή που άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο, καθώς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πρώτη αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από το 2008. Με πολύ ισχυρή υποστήριξη από τους Μετόχους μας, ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία αυτό το εγχείρημα άντλησης κεφαλαίων ύψους Ευρώ 800 εκατ. και τοποθετήσαμε την Τράπεζά μας στη θέση του σημαντικού εταίρου των Πελατών μας, προκειμένου, με την υποστήριξή μας, να επωφεληθούν από την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που θα προκύψει από την επερχόμενη διάθεση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πλέον, επικεντρώνουμε πλήρως την προσοχή μας στην υλοποίηση του Project Tomorrow.

»Μετά την ολοκλήρωση τον Ιούνιο της δεύτερης μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη (Project Galaxy), έχουμε ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο όσον αφορά το σχέδιό μας για περαιτέρω μείωση των ΜΕΑ, δρομολογώντας πολλαπλές συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 8 δισ. στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ταχύτερα από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, με στόχο τη διαμόρφωση του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου σε 7% το 2022.

»Χάρη στην υψηλή ποιότητα του Ισολογισμού μας πετύχαμε, για άλλη μία φορά, την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2021. Συγκεκριμένα, πετύχαμε τον υψηλότερο τελικό δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, ο οποίος διαμορφώνεται σε 8,3% υπό το δυσμενές σενάριο και αυξάνεται σημαντικά σε 10,2%, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Όσον αφορά το μέτωπο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στρατηγική μας για τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταίρους, προκειμένου να προσφέρουμε μία ισχυρή πρόταση αξίας στους πελάτες μας, υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς.

»Σε συνέχεια της έναρξης της συνεργασίας μας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance), στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στον τομέα των πληρωμών και συμφωνήσαμε τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας με τη Nexi, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των τεχνολογιών πληρωμών (paytech). Επιπρόσθετα, στον τομέα των ακινήτων δρομολογούμε τη διαδικασία για την ανεύρεση του κατάλληλου εταίρου ώστε να μεγιστοποιήσουμε επίσης τις δυνατότητες δημιουργίας αξίας στον κλάδο. Κατά το πρώτο εξάμηνο, πετύχαμε επίσης άριστες επιδόσεις όσον αφορά τη χρηματοδοτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

»Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 0,4 δισ. ευρώ, ενώ προγραμματίζουμε τη χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού επενδύσεων, που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε, ακόμα και να υπερβούμε, τους στόχους του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα των καταθετικών και των επενδυτικών προϊόντων. Οι νέες καταθέσεις ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ οι εντατικές προσπάθειες που πραγματοποιήσαμε είχαν ως αποτέλεσμα το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων πρώτου εξαμήνου να ανέλθει σε 463 εκατ. ευρώ και το καθαρό κέρδος μετά από φόρους, έπειτα από προσαρμογές, ώστε να μην περιλαμβάνει έκτακτες πράξεις, να ανέλθει σε 213 εκατ. ευρώ έναντι 66 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

»Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μετά την υλοποίηση του project Galaxy και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε 17,4%, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 διαμορφώνεται σε 14,8% και μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε με αξιοπιστία την επέκταση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η ισχυρή ανάκαμψη των μεγεθών του τουρισμού και η έγκαιρη εισροή των πρώτων κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας ενισχύουν την πεποίθηση ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης. Η Alpha Bank βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της και η Διοίκηση έχει επικεντρώσει πλήρως την προσοχή και τον ενθουσιασμό της στο να αδράξει όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη νέα φάση επέκτασης».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ