ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 391,20 δισ. ευρώ θα ανέλθει το δημόσιο χρέος το 2022

Στα 391,20 δισ. ευρώ θα ανέλθει το δημόσιο χρέος το 2022
INTIME

Το 2022 το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 391,200 δισ. ευρώ ή 208,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 386,32 δισ. ευρώ ή 217,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2021.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 350 δισ. ευρώ ή 197,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2021, έναντι 341,086 δισ. ευρώ ή 206,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2020. Το 2022 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 355 δισ. ευρώ ή 189,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2021.

Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης το 2021 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 18,105 δισ. ευρώ, έναντι 17,890 δισ. ευρώ το έτος 2020.

Οι ταμειακές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022, οι οποίες προβλέπεται να ανέλθουν στα 24,115 δισ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 16,07 δισ. ευρώ. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες θα καλυφθούν μέσω μακροπρόθεσμου δανεισμού ύψους 14 δισ. ευρώ και ανάλωσης διαθεσίμων ύψους 10,1 δισ. ευρώ.


Χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 (σε εκατ. ευρώ)

Χρηματοδοτικές ανάγκες

Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού επί των μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (ταμειακό)

10.827

Αυξήσεις ΜΚ εταιρειών κ.λπ.

1.062

Πώληση μετοχών κ.λπ.

-724

Χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις από πόρους ΤΑΑ κ.λπ.

3.510

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

1.400

Καθαρός δανεισμός

16.075

Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου χρέους

8.040

Μερικό σύνολο

24.115

Πρόβλεψη εξόφλησης βραχυπροθέσμου χρέους*

724.800

Σύνολο χρηματοδοτικών αναγκών

748.915

Χρηματοδότηση

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός*

724.800

Ανάλωση διαθεσίμων

10.115

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

14.000

Σύνολο δανεισμού

748.915

Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022 κατά το νέο έτος θα επιχειρηθεί η δημιουργία πλαισίου έκδοσης ελληνικών κρατικών χρεογράφων με προσανατολισμό των δανειακών τους προσόδων στην «πράσινη» και «βιώσιμη» ανάπτυξη, με στόχο την επέκταση της επενδυτικής βάσης και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα επιδιωχθεί, στο πλαίσιο λειτουργίας της πρωτογενούς αγοράς, πλέον της εκδοτικής δραστηριότητας, να εφαρμοστεί πολιτική διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω της οποίας θα διασφαλίζεται ο αναγκαίος χώρος για τη συνεχή παρουσία του Δημοσίου στις αγορές, η περαιτέρω μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης, η παροχή της αναγκαίας ρευστότητας και η βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών ομολόγων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της εκάστοτε κλίσης της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων για τη διασφάλιση βέλτιστου αποτελέσματος αναφορικά με το κόστος δανεισμού.

Κατά το επόμενο έτος, θα διατηρηθούν οι βασικοί μεσοπρόθεσμοι στόχοι διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, όπως είναι η περαιτέρω μείωση ή/και εξάλειψη, του συναλλαγματικού κινδύνου για τα δάνεια εκτός ευρώ και η διατήρηση της υφιστάμενης αναλογίας χρέους σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ