ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές από τον Μάρτιο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών

Ανατροπές από τον Μάρτιο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών Pixabay

Τον Μάρτιο 2022 θα αποκτήσουν οι ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις μια πλήρη εικόνα για το πως θα πρέπει να καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις τους σε Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή (European Single Electronic Format / ESEF).

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοίνωσε σήμερα πως στις 29 Νοεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την τροποποίηση 2021 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/815, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Φόρμα (Κανονισμός ESEF). Αυτή η τροποποίηση, η οποία αντικατοπτρίζει τις ενημερώσεις σχετικά με το IFRS Taxonomy που δημοσιεύτηκε από το IFRS Foundation τον Μάρτιο του 2021, είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και δεν τροποποιεί βασικές διατάξεις του Κανονισμού ESEF.

Σύμφωνα με τον Α' Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ Παναγιώτη Γιαννόπουλο η τροποποίηση υπόκειται σε προκαθορισμένη τρίμηνη περίοδο ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ελλείψει αντιρρήσεων, θα πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και να τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο του 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΤΕ, για την υποστήριξη στην προετοιμασία των αρχείων ESEF, στις 10 Δεκεμβρίου 2021 η ESMA δημοσίευσε στον ιστότοπό της τα αρχεία ESEF Taxonomy 2021 και το ενημερωμένο αρχείο συμμόρφωσης, τα οποία οι εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να εκπληρώσουν τις ESEF υποχρεώσεις τους, μόλις τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση του Κανονισμού.

Για όσους δεν το γνωρίζουν η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ψηφιακή αναφορά επιβάλλει σημαντικές αλλαγές στη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών και στις εκδιδόμενες επί αυτών εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

Ο τρόπος αναφοράς που βασίζεται στο χαρτί και που είναι αναγνώσιμος μόνο από ανθρώπινο μάτι, θα αποτελεί σύντομα παρελθόν. Το νέο πλαίσιο εισάγει δύο νέες υποχρεώσεις για τις εισηγμένες εταιρείες. Όλες οι χρηματοοικονομικές αναφορές (οικονομικές καταστάσεις, κατάσταση ταμειακών ροών, κλπ) πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), ενώ όταν οι χρηματοοικονομικές αναφορές περιέχουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, αυτές πρέπει να επισημαίνονται με ετικέτες (tags) σε μορφή XBRL (EXtensible Business Reporting Language) και να ενσωματώνονται στο XHTML χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Inline XBRL.

Με τη μορφή αυτή οι οικονομικές καταστάσεις καθίστανται δομημένες και αναγνώσιμες με μηχανική επεξεργασία (Machine-Readable).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ