ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Ασφαλιστική: Αλλαγή σελίδας με εντυπωσιακή κερδοφορία και ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Εθνική Ασφαλιστική: Αλλαγή σελίδας με εντυπωσιακή κερδοφορία και ισχυρή κεφαλαιακή βάση
Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 90,5 εκατ. ευρώ ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Ακόμη μια χρονιά εντυπωσιακής κερδοφορίας ήταν το 2021 για την Εθνική Ασφαλιστική, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 90,5 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού ύψους 21,2 εκατ. ευρώ) έναντι 85,7 εκατ. ευρώ το 12μηνο 2020, αυξημένα κατά 5,6%.

Συμπεριλαμβάνοντας το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 69,3 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, σε 51,9 εκατ. ευρώ, έναντι 66,7 εκατ. ευρώ το 2020. Τα μετά από φόρους κέρδη του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθαν σε 52 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 68,4 εκατ. ευρώ το 2020.

Εξ' ίσου ανοδικά κινήθηκε και η παραγωγή ασφαλίστρων, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 689,6 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 669 εκατ. ευρώ το 2020, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3,1%, με αξιοσημείωτη συμβολή των νέων U/L προϊόντων χωρίς εγγύηση. Από το σύνολο της παραγωγής, ποσό 518,6 εκατ. ευρώ αφορούσε τις ασφαλίσεις Ζωής (2020: 493,8 εκατ. ευρώ) και ποσό 171,0 εκατ. ασφαλίσεις κατά Ζημιών (2020: 175,2 εκατ. ευρώ). Το μερίδιο αγοράς της Εταιρείας κατά την 31.12.2021 ανήλθε σε 14,9%.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ατομικών Ζωής και Unit-Linked (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων), παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2020, ανερχόμενα σε 410,2 εκατ. ευρώ (2020: 393,1 εκατ. ευρώ), ενώ αυξημένη ήταν και η παραγωγή του Κλάδου Ομαδικών Ζωής (συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων), ανερχόμενη σε 108,4 εκατ. ευρώ (2020: 100,7 εκατ. ευρώ)

Μικρή κάμψη παρατηρήθηκε στους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, με τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 171,0 εκατ. ευρώ έναντι 175,2 εκατ. ευρώ το 2020, προερχόμενη κυρίως από τον Κλάδο Αυτοκινήτου (70,3 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 74,1 εκατ. ευρώ το 2020), αλλά και τον Κλάδο Πυρός (66,6 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 73,2 εκατ. ευρώ το 2020). Η παραπάνω μείωση αντισταθμίσθηκε εν μέρει από αυξημένη παραγωγή των Λοιπών Γενικών Κλάδων (34,2 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το 2020), η οποία προέρχεται κυρίως από τον Κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Οι παραπάνω επιδόσεις επιβεβαιώνουν την ικανότητα των δικτύων πωλήσεων της Εταιρείας να ανταπεξέρχονται και να αναπτύσσονται σε πρωτόγνωρα δυσμενείς συνθήκες καθώς αυξημένη παραγωγή παρουσίασαν τόσο το Εταιρικό Παραγωγικό δίκτυο και το δίκτυο Πρακτόρων/ Μεσιτών, όσο και το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας (Bancassurance), η παραγωγή του οποίου ανήλθε σε 185,7 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 3,6% σε σχέση με το 2020.

Τa Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ το 12μηνο 2021 έναντι 87,8 εκατ. ευρώ το 12μηνο 2020, αυξημένα κατά 17,2 εκατ. ευρώ, αύξηση που κυρίως οφείλεται στο κόστος του προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού ύψους 21,2 εκατ. ευρώ, η οποία είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29.12.2021. Το εν λόγω πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας και θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανέλιξης για το υφιστάμενο προσωπικό. Συμμετείχαν 116 εργαζόμενοι, ενώ η ετήσια μείωση του κόστους μισθοδοσίας εκτιμάται σε 7,8 εκατ. ευρώ.

Εποπτικά Κεφάλαια

Εντυπωσιακή ήταν και η άνοδος των εποπτικών κεφαλαίων της Εταιρείας το 2021, με το δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας κατά την 31.12.2021 να διαμορφώνεται σε 221% με τη χρήση των μεταβατικών μέτρων για τις τεχνικές προβλέψεις, έναντι 172% την 31.12.2020. Σημειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία υπερκαλύπτει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων για τις τεχνικές προβλέψεις, με τον δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας να ανέρχεται σε 184% (31.12.2020: 132%).
Η άνοδος του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας οφείλεται κυρίως στην κερδοφορία της Εταιρείας και στη σύναψη δανείου μειωμένης διασφάλισης με την Εθνική Τράπεζα ύψους 125 εκατ., ευρώ το οποίο ταξινομήθηκε στα εποπτικά κεφάλαια της Κατηγορίας ΙΙ (Tier II).

Νέα Σελίδα στην Ιστορία της Εταιρείας

Από την 31 Μαρτίου 2022, η Εθνική Ασφαλιστική διανύει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια ιστορία της καθώς την ημερομηνία αυτή η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την υποχρέωση αποεπένδυσης, μεταβιβάζοντας το 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο CVC Capital Partners’ Fund VII ("CVC”). H συναλλαγή συμπεριέλαβε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΤΕ στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC: Ethniki Holdings S.à.r.l, και την αγορά από την ΕΤΕ ποσοστού 9.99% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ethniki Holdings S.à.r.l.

Η παραπάνω μεταβίβαση ακολούθησε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 25 Φεβρουαρίου 2022, καθώς και των εποπτικών αρχών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εθνική Ασφαλιστική με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού κοινωνικού αποτυπώματος, εφαρμόζει μια πολυεπίπεδη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την Κοινωνία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τους Εργαζόμενους.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Εταιρεία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των ασφαλισμένων της ενώ, παράλληλα, προχώρησε σε επιχορήγηση ασφαλίστρων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Πιστή στις παραδόσεις της, η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε επίσης στην ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων που υποστηρίζουν με τη δράση τους, ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», τα Παιδικά Χωριά SOS, την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, τον οργανισμό «Κιβωτός του Κόσμου», το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά», το Ίδρυμα «Η Παμμακάριστος», το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες «Η ΠΙΣΤΗ», το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Άργος Καλύμνου», το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η ΧΑΡΑ», το «Make a Wish» Ελλάδας, το Σύλλογο «Παιδί και Δημιουργία» και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ, τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος», το Σύλλογο «Ελπίδα Μάνας», τον οργανισμό «Emfasis Foundation”, το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δύναμη Ζωής», τον οργανισμό Coeurs pour Tous Hellas, την οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» και το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).

Συμπληρωματικά όλων των ανωτέρω, η Εταιρεία υποστήριξε τη λειτουργία του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, η Εταιρεία «δήλωσε» την παρουσία της στο πλευρό του κοινωνικού συνόλου και κοινοποίησε στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, την πρόθεσή της να αναλάβει μέρος των εξόδων αναδάσωσης σε όποια περιοχή κριθεί σκόπιμο. Επιπλέον προχώρησε σε επιχορήγηση ασφαλίστρων των Εθελοντών Δασοπυροπροστασίας Αττικής και ενίσχυσε οικονομικά τους Εθελοντές Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης/Κλιμάκιο Ροδόπολης.

Τέλος, η Εθνική Ασφαλιστική έχει σταθερά την ευθύνη λειτουργίας του Χώρου Ιστορικής Μνήμης 1941-1944 και του Χώρου Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ», στην Κοραή 4.
Ως επιστέγασμα των παραπάνω ενεργειών, Εταιρεία έλαβε Bronze διάκριση στο πλαίσιο του «CR INDEX 2020-2021», ο οποίος αποτελεί τον πιο σημαντικό δείκτη μέτρησης της απόδοσης της Εταιρικής Υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σταύρου Κωνσταντά

Η Εθνική Ασφαλιστική και ο Όμιλός της επέδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και διαφοροποίησαν την στρατηγική τους με το ξέσπασμα της πανδημίας καταφέρνοντας, παρά τις αντίξοες συνθήκες, να διατηρήσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική, επιτυγχάνοντας σημαντικά παραγωγικά και οικονομικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται στις συνολικές οικονομικές επιδόσεις για το 2021.

Στην εγχώρια αγορά, όπου αποτελούμε ηγέτιδα δύναμη, προβήκαμε, από τον Δεκέμβριο του 2020, σε ουσιαστική ανανέωση των προϊόντων μας, ενώ ήδη σχεδιάζουμε νέες ενέργειες στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας με έμφαση στον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος πληροφορικής.

Σε ένα νέο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τον διαρκώς εξελισσόμενο ανταγωνισμό, να επιταχύνουμε τον ψηφιακό και εταιρικό μετασχηματισμό, να αναπτύξουμε το ταλέντο και τις δεξιότητες των ανθρώπων μας και να προσφέρουμε νέες ευκαιρίες στην κοινή προσπάθεια να παρέχουμε ακόμα καλύτερες ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς την 31η Μαρτίου 2022 και την μεταβίβαση των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Εθνική Τράπεζα στην CVC Capital Partners, γυρνάμε πλέον σελίδα και επαναπροσδιορίζουμε την θέση μας στο μέλλον, αποκτώντας πρόσβαση σε νέα επενδυτικά κεφάλαια, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τα στρατηγικά εργαλεία στην διάθεσή μας ώστε να οδηγήσουμε τις εξελίξεις στην νέα εποχή. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης, τόσο στη βαθιά αξία του ονόματος της Εθνικής Ασφαλιστικής για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι, όσο και στην ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική της.

Με αίσθημα ευθύνης γυρνάμε σελίδα στην Ιστορία, συνεχίζοντας την άοκνη προσπάθειά μας για την Εταιρεία, τους ανθρώπους της, τα παραγωγικά δίκτυα και παρέχοντας αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς σε εκατομμύρια ασφαλισμένους που μας εμπιστεύονται και θα μας εμπιστευτούν στο μέλλον.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ