ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ElvalHalcor : Αύξηση 42,3% στα κέρδη το 2022 - Στα 162 εκατ. ευρώ

ElvalHalcor : Αύξηση 42,3% στα κέρδη το 2022 - Στα 162 εκατ. ευρώ
INTIME

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά 28,8% και του όγκου πωλήσεων κατά 5,2%, ανακοίνωσε η ElvalHalcor για το 2022.

Η εταιρεία κατέγραψε ταυτόχρονα ισχυρή οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 271,2 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 62,6% έναντι του 2021 και κέρδη μετά από φόρους στα 162,0 εκ. ευρώ έναντι 113,9 εκ. ευρώ το 2021, αύξηση +42,3%.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, παρά τη γεωπολιτική κατάσταση και σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές ενέργειας, τα ανοδικά επιτόκια δανεισμού και τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας που επηρέασαν το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ο Όμιλος ElvalHalcor συνέχισε την ανοδική πορεία του, σημειώνοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 28,8%, στα 3.714,0 εκ. ευρώ το 2022 σε σύγκριση με τα 2.883,0 εκ. ευρώ το 2021. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην άνοδο του όγκου πωλήσεων του κλάδου αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων, καθώς και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας.

Ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 5,2%, καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας τροφίμων και αναψυκτικών και ο κλάδος των μεταφορών.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME μετά την κορύφωσή τους στο Α’ τρίμηνο του 2022 κινηθήκαν καθοδικά́, σταθεροποιούμενες στο Β’ εξάμηνο, ενώ τα μέσα επίπεδα ήταν υψηλότερα από αυτά της προηγούμενης χρονιάς. Η μέση τιμή́ του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.557 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 2.101 το 2021, ήτοι αύξηση 21,8%, η μέση τιμή́ του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 8.334 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 7.881 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι αύξηση 5,7%, και η μέση τιμή́ του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 3.299 ευρώ ανά́ τόνο το 2022 έναντι 2.548 το 2021, ήτοι αύξηση 29,5%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 62,6% και ανήλθαν στα 271,2 εκ. ευρώ έναντι 166,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και τους αυξημένους όγκους πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 352,4 εκ. ευρώ το 2022, έναντι 234,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 326,2 εκ. ευρώ έναντι 215,3 εκ. ευρώ το 2021. Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 61,5 εκ. ευρώ για το 2022, έναντι κερδών 56,1 εκ. ευρώ για το 2021.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 41,6 εκ. ευρώ για τη χρήση, έναντι 30,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και της χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, καθώς και στα αυξανόμενα επιτόκια. Αναλυτικότερα, οι υψηλές μέσες τιμές των μετάλλων, ο υψηλός όγκος παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο, επηρέασαν σημαντικά το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2022.

Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου σε αύξηση κατά 168,5 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2021. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διαφαινόμενη αύξηση των επιτοκίων, ο Όμιλος προέβη, εντός του Α΄ εξαμήνου, αφενός σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και αφετέρου σε λήψη δανείου με σταθερό επιτόκιο.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 162,0 εκ. ευρώ για το 2022, έναντι 113,9 εκ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 159,3 εκ. ευρώ για τη κλειόμενη χρήση (ή 0,4245 ευρώ ανά μετοχή) από 111,7 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη χρήση του 2021 (ή 0,2976 ευρώ ανά μετοχή).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ