Πότε τα ανείσπρακτα ενοίκια υπολογίζονται στο εισόδημα του φορολογουμένου

Με το Νόμο 4346/2015 που εισηγήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης θεσμοθετήθηκε πως τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του εκμισθωτή, εφόσον έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ωστόσο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιο της 9 μήνες μετά την ψήφιση του 4346/2015, έρχεται να εξαιρέσει κάποιους ιδιοκτήτες ακινήτων από την ευνοϊκή ρύθμιση.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο (ΠΟΛ) 1102/2016 διευκρινίζεται πως ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση - υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας προκειμένου να μην συνυπολογισθούν αυτά στο εισόδημά τους.

Όπως ξεκαθαρίζεται, οι διατάξεις του Νόμου 4346/2015 δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, αλλά ούτε για να δηλωθούν από φυσικά πρόσωπα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου, καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κλπ.).

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει πως ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν από τον κληρονόμο, ο οποίος υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κληρονομούμενου, με την προσκόμιση δικαιολογητικού, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κληρονομικού του δικαιώματος.

Επίσης, η μη είσπραξη μισθωμάτων αποδεικνύεται μόνο με εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ειδικά, σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή - υπεκμισθωτή.

Τονίζεται ότι από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις εφορίες, θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα. Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

Τέλος, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας δεν έχουν υποβληθεί, η φορολογική διοίκηση θα προχωρεί σε νέες εκκαθαρίσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα.


Διαβάστε επίσης

Δεσμεύσεις 106 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Στα 771 ευρώ ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών

Πάνω από 80 εκατομμύρια το εισόδημα της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ

Αλλάζει η διαχείριση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου