ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: 6 στους 10 Έλληνες μπαίνουν στο internet μέσω τηλεφώνου

ΕΛΣΤΑΤ: 6 στους 10 Έλληνες μπαίνουν στο internet μέσω τηλεφώνου

Το 70% περίπου των Ελλήνων συνδέεται στο internet εν κινήσει μέσω φορητής συσκευής. Αυτό καταδεικνύει έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έρευνα που έγινε σε δείγμα 7.000 νοικοκυριών καταδεικνύει πως 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν σήμερα πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 69,1%) και πως την τελευταία πενταετία (2011 – 2016) καταγράφεται αύξηση 37,7% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία. Σε σχέση µε το 2015 το ποσοστό των νοικοκυριών της χώρας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, καταγράφει µικρή αύξηση 1,5% το 2016.

Αύξηση στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία σε σχέση µε το 2015, καταγράφεται εφέτος στα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη και στην Αττική (7,7% και 4,5%,αντίστοιχα), σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα (οριακή αύξηση 0,2%) ενώ µείωση 5,5% στην Κεντρική Ελλάδα.

Ευρυζωνική σύνδεση χρησιµοποιεί το 68,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας µε ένα τουλάχιστον µέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση µε το 2015, αύξηση 1,5%.

Οι κυριότεροι λόγοι µη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%), β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιµες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και γ) ότι το κόστος του εξοπλισµού είναι πολύ υψηλό (19,9%).

Τακτική θεωρείται η χρήση του διαδικτύου τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα και πραγµατοποιείται από το 95,6% όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το πρώτο τρίµηνο του 2016, ποσοστό αυξηµένο κατά 1,4% σε σχέση µε το 2015.

Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης όσων χρησιµοποίησαν το πρώτο τρίµηνο του 2016 το διαδίκτυο, το 94,1% του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (µεταπτυχιακά /διδακτορικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας, κολλέγιο διάρκειας µεγαλύτερης των δύο ετών) χρησιµοποίησε το διαδίκτυο, το 79,5% του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (δηµόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, κολλέγιο διάρκειας µέχρι δύο έτη, Λύκειο (Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ), ΤΕΣ/ΤΕΕ (β΄ κύκλο)) και το 33,9% του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει

χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Επαγγελµατική σχολή/Τεχνική επαγγελµατική σχολή/ Τεχνικό επαγγελµατικό εκπαιδευτήριο (α΄κύκλο), Γυµνάσιο, ∆ηµοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καµία βαθµίδα εκπαίδευσης).

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει πως 7 στους 10 από όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το πρώτο τρίµηνο του 2016 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή.

Το 68,1 % όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το πρώτο τρίµηνο του 2016 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, µε χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ.), παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%, σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2015.

Από όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους µε κινητή συσκευή, το 59,9% χρησιµοποίησε κινητό ή smart phone, το 34,3% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. laptop, tablet) και το 0,9% άλλη συσκευή (π.χ. PDA, MP3 player, e-book reader,φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ.).

Το υψηλότερο ποσοστό εν κινήσει σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφεται για τους νέους ηλικίας 16-24 ετών, εννέα στους δέκα (89,7%), που χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο, συνδέθηκαν σε αυτό και από κινητή συσκευή, εκτός κατοικίας και εκτός χώρου εργασίας/εκπαίδευσης για µαθητές, φοιτητές, σπουδαστές.

Αναφορικά µε το δίκτυο που χρησιµοποιείται για την εν κινήσει σύνδεση, αύξηση καταγράφεται τόσο για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όσο και για το ασύρµατο (WiFi), 21,4 % και 4,0 %, αντίστοιχα, µεταξύ των ετών 2015 και 2016.

Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά παραµένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου µε ποσοστό 85,3%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη περισσότερο πραγµατοποιούµενη δραστηριότητα, µε ποσοστό 81,9%.

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν για όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίµηνο του 2016, για δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:

• ∆ιάβασµα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά: 85,3%.

• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 81,9%.

• Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων: 74,7%.

• Συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) : 67,5%.

• Παρακολούθηση video µε χρήση υπηρεσιών διαµοιρασµού αρχείων (sharing services),

όπως π.χ. από το YouTube : 59,9%.

• Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά µε ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύµατα,

παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κλπ. : 58,8%.

• Παρακολούθηση µουσικής (web ραδιόφωνο, µουσική από online µουσικές βιβλιοθήκες

στο διαδίκτυο / clouds κ.ά.) : 47,4%

• Πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου

(Skype, Facetime) :46,5%.

• Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα :39,9%.

• «Ανέβασµα» σε ιστοσελίδα κειµένου, φωτογραφιών, µουσικής, videos, λογισµικού κλπ.

προκειµένου να τα µοιραστούµε µε άλλους :34,9%.

• Συµµετοχή σε παιχνίδια ή «κατέβασµα» λογισµικού για παιχνίδια :31,8%

• Πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών :27,7%.

• Παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς µετάδοσης (streamed TV) είτε

µεταδίδεται ζωντανά είτε µέσω τηλεοπτικών σταθµών (catch up) :14,9%

• Παρακολούθηση ταινιών/σειρών µέσω της υπηρεσίας «video on demand» :11,9 %

• Χρήση λογαριασµού (π.χ. PayPal) για την πληρωµή ειδών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν

από το διαδίκτυο :11,7%

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας ή blog :6,0%

• Κλείσιµο ραντεβού µε γιατρό µέσω της ιστοσελίδας νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας :3,0%

• Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών π.χ. µέσω e-Bay : 2,8%.

Οι δραστηριότητες για τις οποίες καταγράφεται αύξηση, σε σχέση µε το 2015, είναι η πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+33,2%), η χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα (+27,9%), η πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, κ.ά) (+5,7%) και η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (+5,6%).

Σύμφωνα με την έρευνα 1 στους 2 (48,9%), ηλικίας 16 – 74 ετών, χρησιµοποίησε, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αύξηση 5,4% καταγράφεται στο ποσοστό του πληθυσµού που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση µε το ποσοστό που καταγράφηκε ένα έτος πριν.

Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαµβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών µε δηµόσιες υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά µε υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κλπ.), επίσηµα έγγραφα (αστυνοµική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δηµόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα), υπηρεσίες δηµόσιας υγείας (προγραµµατισµός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κλπ.).

Ειδικότερα, για όσους δεν απέστειλαν συµπληρωµένα έντυπα (όπως π.χ. φορολογική δήλωση) µέσω διαδικτύου ενώ είχαν να υποβάλουν, καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν τα απέστειλαν. Το 90,6% αυτών ανέφερε ότι η υποβολή των συµπληρωµένων εντύπων, έγινε, για λογαριασµό τους, από άλλα πρόσωπα όπως για παράδειγµα από φοροτεχνικό, µέλος της οικογένειας, φίλο κλπ., το 9,4% ότι δεν είχαν τις γνώσεις για να χρησιµοποιήσουν την ιστοσελίδα που χρειαζόταν και το 2,5% γιατί δεν διέθεταν ηλεκτρονική υπογραφή, υπήρχε πρόβληµα αναγνώρισης της ηλεκτρονικής τους υπογραφής ή άλλου µέσου πιστοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητάς τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ