ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλό χαστούκι αντισυνταγματικότητας για το πολυνομοσχέδιο

Διπλό χαστούκι αντισυνταγματικότητας για το πολυνομοσχέδιο

Μετά το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής κρίνει ως αντισυνταγματικές και μη συμβατές με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπινών Δικαιωμάτων τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που σχετίζονται με τις περικοπές συντάξεων και τα ειδικά μισθολόγια.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής στη σχετική έκθεση που συνοδεύει το πολυνομοσχέδιο κατά την εισαγωγή του σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής

Με τις προτεινόμενες διατάξεις περικόπτονται, από 1.1.2019:

α) Η οικογενειακή παροχή των συντάξεων του Δημοσίου και το επίδομα συζύγου των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, σε όσους λαμβάνουν σύνταξη µε βάση τις προϊσχύουσες του ν. 4387/2016 διατάξεις.

β) Η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, μέχρι ποσοστού 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης, κατά δε το μέρος που υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του µε την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.

γ) Η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 επικουρικές συντάξεις, μέχρι ποσοστού 18% της καταβαλλόμενης, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, σύνταξης.

δ) Οι προσωπικές διαφορές που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 για τους συνταξιούχους των οποίων οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν ή κατατίθενται εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, μετατίθεται δε για την 1.1.2022 η έναρξη αναπροσαρμογής των συντάξεων µε κ.υ.α., βάσει των οριζόμενων συντελεστών (ΑΕΠ και Δείκτη Τιµών Καταναλωτή).

Κατά την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, υπό το φως τόσο της πρόσφατης νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπινών Δικαιωμάτων πρέπει να σταθμισθεί, εν προκειμένω, αν οι προτεινόμενες μειώσεις, διαταράσσουν τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ αφενός της προσβολής της σύνταξης ως περιουσιακού αγαθού και αφετέρου του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και αν οι προτεινόμενες περικοπές οδηγούν σε πτώση του βιοτικού επιπέδου κατηγοριών συνταξιούχων τέτοια, που θα συνιστούσε προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, λαμβανομένων υπόψη τόσο της έκτασής τους (περικοπή 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης σε κατηγορίες συνταξιούχων), όσο και του σωρευτικού αποτελέσματός τους.

Στη βάση αυτή επικαλούμενη τα πρακτικά της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8.5.2017, όπου τίθεται, ιδίως, το ζήτημα της προσβολής της προστατευόμενης περιουσίας, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρει πως τίθεται ζήτημα παραβίασης της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπινών Δικαιωμάτων στο μέτρο που θίγονται ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όσων έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και, ως εκ τούτου έχουν γεγενημένη αξίωση για την καταβολή της σύνταξής τους, δεδομένου, μάλιστα, ότι «δεν προκύπτει µε σαφήνεια ο σκοπός δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος κατ’ αρχήν του θεμιτού ή µη χαρακτήρα του επιδιωκόμενου σκοπού και ακολούθως της τήρησης μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του σκοπού αυτού και των δικαιωμάτων των συνταξιούχων».

Τα ειδικά μισθολόγια

Ως προς τα ειδικά μισθολόγια η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής αναφέρει πως δημιουργείται προβληματικός, ως προς το εάν µε την προτεινόμενη αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων σε συνδυασμό µε την εκτίμηση, κατά την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για ετήσια αύξηση - δαπάνη, που εκτιμάται στο ποσό των 36,2 εκατ. ευρώ, 83,5 εκατ. ευρώ, 77,5 εκατ. ευρώ, 78,5 εκατ. ευρώ και 76,1 εκατ. ευρώ, για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα, αλλά και του ότι, εξασφαλίζονται, κατ’ ελάχιστον, οι αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων που δικαιούνταν την 31.12.2016, επιτυγχάνεται πλήρης και επαρκής προσαρμογή προς τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στα ειδικά μισθολόγια, την οποία επιτάσσει η συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ