Σε 18 μήνες θα δοθούν 2,67 δισ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου
Πηγή: DPA

Το 1,5% του ΑΕΠ ή για την ακρίβεια 2,67 δισ. ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό τους επόμενους 18 μήνες για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς των ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε επίσης

Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη αναφέρει πως η υπολογισθείσα δαπάνη για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου εκτιμάται κατ' ανώτατο όριο σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ εφέτος και 1,070 δισ. ευρώ το 2018.

Σήμερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου ανέρχονται στα 6,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,2 δισ. ευρώ είναι βεβαιωμένες οφειλές του κράτους σε ιδιώτες, 1,4 δισ. ευρώ αφορούν σε συντάξεις εν αναμονή και 1,9 δισ. ευρώ σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Το 1/4 αυτών των οφειλών θα αποπληρωθούν με τη δόση που ενέκρινε στις 15 Ιουνίου το Eurogroup και θα καταβληθεί τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, 1,6 δισ. ευρώ από τα 8,5 δισ. ευρώ της δόσης θα δοθεί για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, εκ των οποίων 800 εκατ. ευρώ θα δοθούν στις αρχές Ιουλίου και τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ το φθινόπωρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα συνεισφέρει παράλληλα από τον κρατικό προϋπολογισμό αποπληρώνοντας και αυτό 1 ευρώ για κάθε 2 ευρώ που λαμβάνει από τους δανειστές για τα ληξιπρόθεσμα. Πιο απλά μαζί με το 1,6 δισ. ευρώ των δανειστών θα πρέπει να δοθούν πρόσθετα 800 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, έως το φθινόπωρο θα εξοφληθεί το 38% των ληξιπροθέσμων οφειλών του Δημοσίου ή 2,4 δισ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης εξέδωσε απόφαση με την οποία διευκρινίζει τους ορισμούς και τη διαδικασία χρηματοδότησης και εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς και τη διαδικασία επιστροφής στον κρατικό προϋπολογισμό των μη χρησιμοποιούμενων ποσών για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

  • Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων ορίζονται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους που αφορούν σε μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης, οι οποίες α) είτε έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal), β) είτε αφορούν νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί ανάληψη λόγω μη επαρκούς πίστωσης, όπως ενδεικτικά δαπάνες από εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις ή δαπάνες από αποφάσεις διαιτησίας, και για τις οποίες ωστόσο έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων.
  • Oι φορείς προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις) και σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους. Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ και τους φορείς που ενσωματώθηκαν σε αυτόν, η εξόφληση των υποχρεώσεων δύναται να γίνεται με χρονολογική σειρά για κάθε φορέα ξεχωριστά. Η σειρά εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές, β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ., γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών, δ) όταν δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ε) όταν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση τους.
  • Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, το όριο του συνολικού ποσού του αιτήματος προσαυξάνεται κατά το ποσό των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που από 1.7.2017 βαρύνει τον προϋπολογισμό τους. Αντίστοιχα, για τον ΕΟΠΥΥ το όριο του συνολικού ποσού του αιτήματος μειώνεται κατά το ανωτέρω ποσό.
  • Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων, οι φορείς του Δημοσίου προβαίνουν στην εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις) και σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους. Η σειρά εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές, β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ., γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών, δ) όταν δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ε) όταν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση τους.
  • Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του επόμενου από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης μήνα, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω της οικείας ΔΟΥ. Το πρόγραμμα επιχορήγησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται την 30.6.2018.

Διαβάστε επίσης

Διευρύνεται το ταμειακό «μαξιλάρι» ασφαλείας του Δημοσίου

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τα χρέη του 2017

Εμπρόθεσμες όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις συνταξιούχων που έλαβαν λάθος βεβαιώσεις αποδοχών

Μήνυμα για τη μεταμνημονιακή εποχή το γερμανικό «βέτο» στη δόση των 15 δισ. ευρώ