SUSTAINABLE NEWS

Βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές προωθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών

Βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές προωθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών
INTIME

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι κεφαλαιαγορές είναι σε θέση να παίξουν ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζοντας πρακτικές που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη χώρα σε καίρια θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο αντίκτυπος των τεχνολογικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο, και η βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Καθ’ όλη την 145χρονη ιστορίας του, η βασική αποστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι να βοηθά τις εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια με διαφανή τρόπο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τους και το όραμα τους για το μέλλον. Το ΧΑΑ εξακολουθεί να το κάνει αυτό και σε μια πιο διεθνοποιημένη βάση.

Τα Χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο έχουν ενώσει δυνάμεις και μέσω πρωτοβουλιών όπως το Sustainable Stock Exchanges (SSE) του ΟΗΕ, προωθούν την καλή διακυβέρνηση και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, ενθαρρύνοντας τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) από εισηγμένες εταιρείες.

Αυτή η κινητοποίηση υποστηρίζει πρακτικές που δίνουν προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας έναντι του βραχυπρόθεσμου κέρδους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση βιώσιμων κεφαλαιαγορών. Στο παρελθόν τα Χρηματιστήρια κλήθηκαν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης στις κεφαλαιαγορές μέσω της συνεργασίας με ρυθμιστικούς φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Με πρωτοβουλία του Σωκράτη Λαζαρίδη, του Διευθύνοντος Σύμβουλου του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχει ως μέλος στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges από το 2018, και ήδη από το 2019 έχει εκδώσει ένα οδηγός για την μακροπρόθεσμη κινητοποίηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και των εισηγμένων πάνω σε θέματα ESG.

Για να γίνει πιο ξεκάθαρο, ο όρος «ESG» αναφέρεται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα μιας εταιρείας να παράγει αξία μακροπρόθεσμα. Σε εταιρικό πλαίσιο, αναφέρεται στην ενσωμάτωση μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων. Παρόλο που οι δείκτες ESG συχνά αποκαλούνται «μη χρηματοοικονομικοί», συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ο τρόπος διαχείρισής τους από μια εταιρεία έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες.

Στην πράξη ο εν λόγω οδηγός αποτελεί εργαλείο με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να δημοσιοποιούν και να διαχειρίζονται, με βάση τις επιπτώσεις αυτών των θεμάτων στη μακροπρόθεσμη απόδοσή τους. Παρέχει επίσης πρακτικές οδηγίες σχετικά με τους δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

Στόχος του οδηγού είναι :

  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της διαφάνειας σε θέματα ESG και η επισήμανση των επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Η μείωση της πολυπλοκότητας και της επιβάρυνσης των εταιρειών για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ESG, μέσω σαφών, πρακτικών και συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών.
  • Η υποστήριξη των εταιρειών και η διασφάλιση της αποτελεσματικής δημοσιοποίησης ουσιαστικών για τη λειτουργία τους θεμάτων ESG, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας, της συγκρισιμότητας και της διαθεσιμότητας δεδομένων και της εφαρμογής σύγχρονων πλαισίων δημοσιοποίησης πληροφοριών.
  • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Η διευκόλυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ εταιρειών, επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών.
  • Η ενσωμάτωση ουσιαστικών και συναφών δεδομένων ESG στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Στη βάση αυτή, ο οδηγός του ΧΑΑ στην ενότητα «Περιβάλλον» δίνει κατευθύνσεις για ζητήματα που σχετίζονται με άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και με την κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού. Στην ενότητα «Κοινωνία» αναδεικνύει ζητήματα σχετικά με τις γυναίκες εργαζόμενες, τις γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές θέσεις, τους δείκτες κινητικότητας προσωπικού, την κατάρτιση εργαζομένων, την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την αξιολόγηση προμηθευτών. Τέλος, στην ενότητα «Εταιρική Διακυβέρνηση» δίνει κατευθύνσεις για την εποπτεία της βιώσιμης ανάπτυξης, την επιχειρηματική δεοντολογία και την ασφάλειας δεδομένων.

Κατά πληροφορίες, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την υιοθέτηση του οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG το Χρηματιστήριο Αθηνών θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα σε μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής του.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ