ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Πολυνομοσχέδιο 629 σελίδων και 400 άρθρων κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή. Το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνει 90% «άλλες διατάξεις» και 10% προαπαιτούμενα.

Τα προαπαιτούμενα

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 21.2.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης.

Για τις απεργίες προβλέπει πως ειδικά για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αναφορικά με τη διάταξη για τις απεργίες σημειώνεται ότι, ουδεμία αλλαγή επέρχεται στα πρωτοβάθμια σωματεία ευρύτερης περιφέρειας (π.χ. Αττικής) ή πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλωστε, η απόφαση για απεργία λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο αναφέρει πως εφεξής σε περιπτώσεις πτωχευμένων επιχειρήσεων θα προηγούνται οι αποζημιώσεις των εργαζομένων έναντι άλλων πιστωτών. Συγκεκριμένα, για τις απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού και αφορούν μη καταβληθέντες μισθούς έως 6 μηνών από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά μήνα οφειλόμενου μισθού και ανά εργαζόμενο με το νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω των 25 ετών επί 275% ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόμιο) και μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως αυτό θα συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Τα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου αναφέρονται στη σύσταση οργανισμού με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ο οποίος θα υποκαταστήσει την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία, τα έμμισθα και τα άμισθα υποθηκοφυλακεία της Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Πειραιά που πλέον καταργούνται.

Το σύνολο των τελών κτηματογράφησης αλλάζει καθώς ορίζεται ότι για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία, καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Όταν με την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τέλος 6,50 ευρώ για κάθε, επιπλέον του ενός, πιστοποιητικό. Όταν το πιστοποιητικό χορηγείται με την υποβολή αίτησης για εγγραφή πράξης, καταβάλλεται πάγιο τέλος 6,50 ευρώ, για κάθε πιστοποιητικό.

Το πολυνομοσχέδιο αναφέρει πως στο υπουργείο Οικονομικών συστήνεται νέα Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης με τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», υπαγόμενη απευθείας στον υπουργό Οικονομικών. Την καθοδήγηση και συντονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας θα έχει ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Η υπηρεσία θα είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για την διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης φορολογικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών οικονομικών εγκλημάτων, τη σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου «οι εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων των αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οιασδήποτε εισαγγελικής και δικαστικής αρχής, οι οποίες υφίστανται στην ΑΑΔΕ κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας, επιστρέφονται στις κατά περίπτωση αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές που έχουν εκδώσει τις σχετικές παραγγελίες, εντολές και αιτήματα μέχρι την 28.02.2018.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει πως οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις και εφόσον η εξόφληση των οφειλόμενων φόρων γίνει εντός συγκεκριμένων προθεσμιών θα υπάρχει κούρεμα προστίμων κατά 60%. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου από τη φορολογική διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, ενώ αντίστοιχη προσαρμογή γίνεται και για τις τροποποιητικές δηλώσεις. «Εξαιρουμένων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το επιβληθέν σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση πρόστιμο περιορίζεται στο 60% του αρχικώς προσδιορισθέντος», αναφέρεται σχετικά.

Διάταξη του πολυνομοσχεδίου ορίζει ότι η φορολογική διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στον φόρο προστιθέμενης αξίας, και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί, κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, τον λόγο της αναστολής, και την τυχόν υποτροπή, με ελάχιστο ποσό εγγύησης τα 15.000 ευρώ.

Για το «Επίδομα Παιδιού», όπως ονομάζεται πλέον το οικογενειακό επίδομα, το νομοσχέδιο προβλέπει επίδομα 70 ευρώ το μήνα για οικογένεια με ένα παιδί, 140 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, επίδομα 280 ευρώ για οικογένεια με 3 παιδιά, ενώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το τρίτο θα προστίθενται 140 ευρώ. Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως το επίδομα θα είναι ακατάσχετο και θα απαλλάσσεται από κάθε φόρο. Ωστόσο, οι αλλαγές της κυβέρνησης θα οδηγήσουν σε μειωμένο επίδομα ή αποκλείουν από αυτό 65.000 οικογένειες σε σύνολο 804.000.

Το πολυνομοσχέδιο εμπεριέχει διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών και τη διεξαγωγή και τον προσδιορισμό των εμπορικών εκθέσεων. Όπως χαρακτηριστικά προβλέπεται, σε βάρος των προμηθευτών, πωλητών, παραγωγών ή διανομέων που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου θα επιβάλλονται κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως, κυρώσεις όπως σύσταση για συμμόρφωση, πρόστιμο από 1.500 έως 1.000.000 ευρώ, αλλά ακόμη και λουκέτο στην επιχείρηση ή τμήμα της για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες έως ένα έτος.

Τέλος, το νομοσχέδιο εμπεριέχει διατάξεις και για τα καζίνο. Σύμφωνα με αυτές η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα χορηγεί άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε υπό ίδρυση ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία καζίνο, αφού εκδοθεί πρώτα κοινή απόφαση με την οποία θα καθορίζεται η θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο και εφόσον έχει γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο ή προεδρικό διάταγμα.

Δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο (εδώ).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ