ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Φορολογικό πιστοποιητικό θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν και οι ΙΚΕ

Φορολογικό πιστοποιητικό θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν και οι ΙΚΕ
Και οι ΙΚΕ θα μπορούν να λαμβάνουν φορολογικό πιστοποιητικό ΑΠΕ/ΜΠΕ (Φωτογραφία αρχείου)

Φορολογικό πιστοποιητικό από ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς ελεγκτές θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε απόφαση με την οποία διευρύνει και στις ΙΚΕ την εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο έως σήμερα αφορούσε εταιρείες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ετησίως και ειδικά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Το όφελος για τις ΙΚΕ από τη δυνατότητα αυτή είναι εμφανής. Καθώς ο έλεγχος φορολογικών αντικειμένων διενεργείται από τον ορκωτό ελεγκτή μπορεί να υπάρξουν με βάση τα ευρήματα διορθώσεις σφαλμάτων, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα ανιχνεύονταν από το φορολογικό έλεγχο. Ακόμη, αντιμετωπίζονται στη διάρκεια του ελέγχου συναλλαγές και φορολογικοί χειρισμοί που υπό άλλες συνθήκες είναι πιθανό να μην είχαν τεθεί υπόψη ειδικών και με τον τρόπο αυτό είτε επιβεβαιώνεται ο σωστός χειρισμός από έναν εμπειρογνώμονα είτε δίνεται στην εταιρεία η ευκαιρία να διορθώσει το όποιο λάθος αν ο ορκωτός ελεγκτής έχει διαφορετική άποψη.

Και οι ορκωτοί έχουν ευθύνη για την υπογραφή τους. Αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης προκύψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, τότε η φορολογική αρχή παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία, μετά από τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις έλεγχο, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή στην ελεγκτική εταιρεία.

Πρέπει να σημειωθεί πως το φορολογικό πιστοποιητικό του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 καλύπτει όλο το φάσμα ελέγχων για τη φορολογική συμμόρφωση μίας επιχείρησης.

Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό αποτελείται από την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης, η οποία συντάσσεται κατά τα προβλεπόμενα στο «Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000» και το προσάρτημα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων. Οι δε ελεγκτές, κατά τη διενέργεια του ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου.

Ενδεικτικά, οι δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου χρειάζεται να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, ποσό όμως που προσαυξάνεται βάσει των ακαθαρίστων εσόδων της εκάστοτε επιχείρησης. Υπάρχει δε η δυνατότητα ελέγχου και μικρότερης αξίας δαπανών, όταν δεν καλύπτεται το ελάχιστο όριο ελέγχου του 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας δαπάνης.

Αναφορικά με το ΦΠΑ, λαμβάνονται υπόψη οι απαλλασσόμενες συναλλαγές που ενδεχομένως διενεργεί μία επιχείρηση και παράλληλα διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος των ποσών που έχουν συμπεριληφθεί στις περιοδικές δηλώσεις.

Κατά των έλεγχο τήρησης των διατάξεων του ΚΦΑΣ, εξακριβώνεται η ορθή ενημέρωση και συμφωνία των τηρούμενων βιβλίων καθώς και η εγκυρότητα των εκδοθέντων και ληφθέντων από την υπό εξέταση επιχείρηση στοιχείων. Σχετικά με τα ακίνητα εξετάζεται η πληρωμή των αναλογούντων φόρων και η υποχρέωση υποβολής σχετικών δηλώσεων.

Για τον έλεγχο τελών χαρτοσήμου, έμφαση δίνεται στα δάνεια που έχει συνάψει η υπόχρεη επιχείρηση, στον τόπο που αυτά εξυπηρετούνται καθώς και στις καταθέσεις – αναλήψεις που πραγματοποιούν οι εταίροι ή οι μέτοχοι.

Ο ΦΜΥ, οι αμοιβές της Διοίκησης, οι τόκοι, τα μερίσματα και τα δικαιώματα (royalties), αποτελούν τα κύρια αντικείμενα ελέγχου για τους παρακρατούμενους φόρους, μέσω παράλληλης επισκόπησης του οριστικού ισοζυγίου της εκάστοτε εταιρείας.

Στην ενότητα των ενδοομιλικών συναλλαγών, αναλύεται ο τρόπος σύνδεσης των διαφόρων προσώπων, η υποχρέωση υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης, οι πηγές συγκριτικών στοιχείων που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι μέθοδοι τεκμηρίωσης που έχουν εφαρμοστεί και η πιθανή ύπαρξη απόφασης προέγκρισης.

Στην περίπτωση πραγματοποίησης ηλεκτρονικού εμπορίου, ελέγχεται η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων συναλλαγών, οι χώρες στις οποίες διοχετεύονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες καθώς και πολλά στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης του διαδικτυακού τόπου.

Τέλος, το φορολογικό πιστοποιητικό αφού γνωστοποιηθεί εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση, οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή της στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ