ΧΡΗΜΑ

Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας: Ποιοι και πότε δικαιούνται βοήθεια ετέρου προσώπου

Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας: Ποιοι και πότε δικαιούνται βοήθεια ετέρου προσώπου
Το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ) είναι γνωστό και ως επίδομα συμπαράστασης ή χρήσης βοήθειας ετέρου προσώπου Unsplash/nci

Σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, εφόσον αυτοί κριθούν από τις υγειονομικές επιτροπές ότι έχουν ανάγκη από συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου, χορηγείται το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ).

Παράλληλα, το ΕΑΑ, το οποίο είναι γνωστό και ως επίδομα συμπαράστασης ή χρήσης βοήθειας ετέρου προσώπου δικαιούνται και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, εφόσον είναι τυφλοί.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του ΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν το επίδομα το οποίο μπορεί να είναι ίσο με το 50% της βασικής σύνταξης, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει το 20πλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη από ό,τι ήταν στις 31/12/11, ήτοι 671,40 ευρώ.

Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993:

  • συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας: το ποσό αντιστοιχεί στο 25% τού κατά το έτος 1991 μέσου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο αναπροσαρμόζεται όταν οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων αυξάνονται.
  • συνταξιούχοι λόγω γήρατος με ολική τύφλωση: το ποσό αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20πλάσιο του μισθού των ανειδίκευτων εργατών που ήταν στις 31.12.2011 άρα 671,40 ευρώ.

Σημειώνεται όμως πως το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, είναι ανταποδοτική παροχή, παρακολούθημα της σύνταξης ΕΦΚΑ, την οποία προσαυξάνει κατά 50%, με συγκεκριμένο όριο, όταν η επιτροπή ΚΕΠΑ κρίνει ότι το άτομο χρήζει βοήθειας και συμπαράστασης ετέρου προσώπου.

Το συγκεκριμένο επίδομα δίνεται σε συντάξεις αναπηρίας, θανάτου ή γήρατος σε τυφλό και αφορά τον ίδιο τον συνταξιούχο και κανέναν άλλον. Επισημαίνεται πως δεν χορηγείται σε συντάξεις γήρατος.

Ειδικότερα για τους συνταξιούχους του δημοσίου, όταν η απόφαση της ΑΣΥΕ αναφέρει ότι χρήζουν βοήθειας και συμπαράστασης ετέρου προσώπου, δεν προσαυξάνεται η σύνταξη από το ΓΛΚ κατά 50%, αλλά λαμβάνουν ένα επίδομα περι τα 10-30 ευρώ.

Σημειώνεται επίσης πως για τους συνταξιούχους που παίρνουν περισσότερες από μία κύριες συντάξεις αναπηρίας, δικαιούνται το ΕΑΑ μόνο από μία σύνταξη, την πιο συμφέρουσα γι' αυτούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να το λάβει είναι να έχει συγκεντρώσει να απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι η «αίτηση» (κλικ εδώ) και η «ιατρική γνωμάτευση».

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να συνδράμει τους ασφαλισμένους αναπήρους, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου, αποφάσισε, με την παράγραφο 10 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951, τη χορήγηση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ. Στη συνέχεια, με την παράγραφο 20 του Ν. 4496/1966, το επίδομα αυτό χορηγήθηκε και στους συνταξιούχους γήρατος του ΙΚΑ που είναι τυφλοί. Με το άρθρο 42, παράγραφος 3 του Ν. 1140/1981 επεκτάθηκε η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος στους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ - ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ

Το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγικών - τετραπληγικών χορηγείται στους συνταξιούχους, στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειας τους εφόσον πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία, διπληγία ή τριπληγία ή παραπάρεση ή τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (Ν1140/81 άρθρο 42)

Προϋποθέσεις ασφαλισμένων:

350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία 4 έτη τα αμέσως προηγούμενα της υποβολής της αίτησης από τις οποίες οι 50 να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 Η.Ε. οποτεδήποτε.

Προϋποθέσεις για μέλη οικογένειας ασφαλισμένων:

Τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις.

Διευκρινίζεται πως το ποσό του επιδόματος είναι ίσο με το 20πλασιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη και η χορήγηση του αναστέλλεται σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδρύματα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών και χορηγείται μόνο από ένα Ταμείο Κύριας ασφάλισης.

Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 3232/2004 στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν 1140/81 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που:

Α) πάσχουν από μυασθένεια - μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Β) έχουν ακρωτηριασμό και στα τέσσερα άκρα από το αστράγαλο και πάνω για τα δυο κάτω άκρα και από τον καρπό και πάνω για τα δύο άνω άκρα ή έχουν υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό των δυο κάτω άκρων ή πλήρη ακρωτηριασμό των δύο άνω άκρων ή αντίστοιχο ακρωτηριασμό του ενός κάτω άκρου και του ενός άνω άκρου που δεν επιδέχονται εφαρμογής τεχνητού μέλους και
Γ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω Β΄ περίπτωση
Δ) πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
Ε) έχουν πλήρη ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
Στην τελευταία περίπτωση, του μονού ακρωτηριασμού, το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο 10πλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Κατά τα άλλα για την χορήγηση του επιδόματος ισχύουν:

Στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους ή τα μέλη της οικογένειας τους εφόσον κριθούν από τις αρμόδιες επιτροπές του ΟΑΕΕ ότι δικαιούνται το επίδομα και εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν 1140/81, άρθρο 42, χορηγείται το επίδομα μετά και από απόφαση της Τ.Δ.Ε. του Ταμείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση (Υπόδειγμα υπάρχει στα ΕΝΤΥΠΑ στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ - Κλικ εδώ)
  2. Βεβαίωση θεράποντος ιατρού ή νοσοκομείου ότι ο ασφαλισμένος ή το μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου πάσχει από τετραπληγία - παραπληγία - τετραπάρεση ή παραπάρεση.
  3. Υπεύθυνη δήλωση όπου ο/η αιτών /ούσα θα δηλώνει:
  • Α)Αν λαμβάνει το επίδομα από άλλο Ταμείο.
  • Β)Αν είναι ασφαλισμένος άλλου Ταμείου
  • Γ) Αν ο/η σύζυγος είναι ασφαλισμένος/η άλλου και ποιού Ταμείου.
  • Δ)Αν πρόκειται για τέκνο, αν εργάζεται, αν λαμβάνει σύνταξη, αν νοσηλεύεται σε ειδικό ίδρυμα και αν ο άλλος σύζυγος έχει ζητήσει ή λαμβάνει σχετικό επίδομα.
  • Αν πρόκειται για μέλος οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου απαιτείται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ