ΧΡΗΜΑ

Τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών - Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή ή μείωση

Τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών - Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή ή μείωση
pixabay

Μέχρι τις 31/12/2023 θα είναι εφικτή η υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή/μείωση τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2022 καλλιτεχνών και χειροτεχνών, καθώς «έπεσαν» οι υπογραφές για τη διαδικασία μείωσης ή και μηδενισμού για αυτοαπασχολούμενους στους κλάδους του πολιτισμού και της χειροτεχνίας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης των επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Παράλληλα, η δαπάνη μείωσης του τέλους επιτηδεύματος και η δαπάνη επιδότησης για όσους επαγγελματίες έχουν, ήδη, τα βιβλία τους ανοιχτά θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Δικαιούχοι απαλλαγής του τέλους επιτηδεύματος

Σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό της ΑΑΔΕ, με την επιφύλαξη του ελέγχου σώρευσης του άρθρου 6 της ΚΥΑ 214630/03.05.2023, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι:

α) είχαν προβεί σε οριστική διακοπή εργασιών από την 01.01.2010 έως και τις 30.06.2022 (έναρξη ισχύος του ν.4949/2022) και είχαν υποβάλει τη σχετική δήλωση διακοπής εργασιών σε κάθε περίπτωση έως 30.07.2022,

β) προβαίνουν σε νέα έναρξη (επανέναρξη) εργασιών από τις 30.6.2022 έως και τις 30.6.2023 και έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση έως 30.7.2023. Ειδικά για τη χορήγηση απαλλαγής για το φορολογικό έτος 2022, η νέα έναρξη (επανέναρξη) πρέπει να έχει λάβει χώρα έως τις 31.12.2022 και η υποβολή της σχετικής δήλωσης έως τις 31.01.2023.

γ) είχαν, κατά την διακοπή της περίπτωσης 'α', και έχουν, μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 214630/03.05.2023 και έχουν διατηρήσει ως κύριο ΚΑΔ καθ' όλη την διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή έναν από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 214630/03.05.2023.

  • Δείτε με ένα κλικ εδώ τον πλήρη οδηγό της ΑΑΔΕ
Καλλιτέχνες - Χειροτέχνες

Σε περίπτωση περισσότερων ενάρξεων και οριστικών διακοπών εντός της περιόδου που αναφέρεται στην περίπτωση α), η απαλλαγή χορηγείται εφόσον κατά τον χρόνο μίας τουλάχιστον διακοπής εργασιών, κύριος ΚΑΔ του δικαιούχου ήταν ένας από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 214630/03.05.2023.

Δεν χορηγείται απαλλαγή κατά το μέρος το οποίο το τέλος επιτηδεύματος αφορά σε υποκατάστημα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), για το οποίο έχει δηλωθεί ΚΑΔ ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 214630/03.05.2023. Στην περίπτωση αυτή, το τέλος επιτηδεύματος που αφορά στο υποκατάστημα καταβάλλεται στο σύνολό του.

Σε περίπτωση άσκησης μικτής δραστηριότητας, ήτοι και δραστηριότητας μη επιλέξιμης στον Καν (ΕΕ) 1407/2013 (αρ. 1), οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων η ενίσχυση δεν μετακυλίεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

Η απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος δεν χορηγείται:

i) εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ) για κάθε ένα από τα φορολογικά έτη εφαρμογής του καθεστώτος και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31.12.2023 για την απαλλαγή του φορολογικού έτους 2022, μέχρι 31.12.2024 για την απαλλαγή φορολογικού έτους 2023 και μέχρι 31.12.2025 για την απαλλαγή φορολογικού έτους 2024,

ii) εάν δεν έχει υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση από το δικαιούχο σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ο δικαιούχος έχει λάβει - σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης - βάσει του Καν. 1407/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος (άρθρου 6, παρ. 1 του Καν. 1407/2013).

Δικαιούχοι μείωσης του τέλους επιτηδεύματος

Για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024, φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες με κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 214630/03.05.2023, καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ.

Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να διατηρούν ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 214630/03.05.2023 καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε έτους για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση φόρου εισοδήματος (ΦΕ).

Το τέλος επιτηδεύματος που οφείλεται για υποκατάστημα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α΄152), για το οποίο έχει δηλωθεί ΚΑΔ ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 214630/03.05.2023, καταβάλλεται χωρίς μείωση.

Η μείωση του τέλους επιτηδεύματος δεν χορηγείται:

i) εάν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ) για κάθε ένα από τα φορολογικά έτη εφαρμογής του καθεστώτος και σε κάθε περίπτωση μέχρι 31.12.2023 για την μείωση του φορολογικού έτους 2022, μέχρι 31.12.2024 για την μείωση φορολογικού έτους 2023 και μέχρι 31.12.2025 για την μείωση του φορολογικού έτους 2024,

ii) εάν δεν έχει υποβληθεί, υπεύθυνη δήλωση από το δικαιούχο σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που ο δικαιούχος έχει λάβει - σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης - βάσει του Καν. 1407/2013 ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος (άρθρου 6, παρ. 1 του Καν. 1407/2013).